nusabali

Anak Muani Ané Mabok Lantang

  • www.nusabali.com-anak-muani-ane-mabok-lantang

Anak muani masumpel lan maanting-anting suba liu ada uli pidan. Anak muani ané awakné kanti ka lengen lima lan batisné matato masih liu. Jani kanti baong muah muanné masih suba biasa misi tato.

Dugas cerik tiang jejeh sajan yén nepukin anak muani matato. Ané taén dingeh di rurungé, anak matato ento anak beler, tukang pukul, tukang rampas, ada masih ngorahang préman.

Mémén tiangé taén ngorta, koné ipidan anak matato ento madan anak macokcok, krana kulitné macokcok baan jaum misi tinta. Jamané jani, anak matato suba biasa, sing nu nyiriang préman. Anak luh dogén jani suba liu masih ané matato. Sing misi mengkeb-mengkeb, jeg maédengang. Matato cara janiné koné seni. Liu masih pamangku muah sulinggihé ané matato, mirib matato satondéné malinggih.

Luh muani cara jani suba biasa demen mapayas. Sing cara ipidan, mapayas tuah nuju ada acara. Biasanné anaké mapayas tat kala tangkil ka pura lakar ngaturang sembah bakti nuju piodalan. Bajang-bajangé mapusung gonjér, ané suba ngantén mapusung tagel muah makondé, maimbuh misi sumpang bunga ané miik-miik, bunga cempaka wiadin sandat. Yén anak luh ané ngelahan, bisa misi nganggo bunga mas, kanti sumpel, kalung, gelang, muah bungkungné masih malakar emas. Dikénkéné teked ka kebayané misi kancing emas. Ento yén anak luh mula uli kulawarga ngelah, ada dogén masih ané mapi-mapi ngelah nganggo pepayasan bungah yadian malakar baan slaka wiadin emas, nanging ulian baan nyilih lan nyicil. Yén cara kulawargan tiangé idup tuah pas-pasan, nyidaang madaar sabilang wai dogén suba aget. Sing taén nganggo pepayasan tat kala tangkil ka pura, paling aget mapanganggo biasané masumpang bunga cempaka. Yén anak muani, langah sajan ané demen nganggo pepayasan, ané penting mabaju kedas muah malengis miik, lan maudeng nyotot. Diageté maan ngepik bunga pucuk rejuna di pagehané, ento sumpangang di udengé.

Tiang nu inget pesan, dugas cerik di nuju Galunganné teka mara marasa lega pesan, krana lakar belianga panganggo baru tekén i mémé. Tuah di nuju Galunganné dogén ngrasaang ngelah panganggo kedas lan mabo miik. Yén pasaian, kanggoang baju ané ento-ento dogén anggo. Panganggo ka pura masih amontoan dogén.

Lénan tekén sumpel, tato, muah pepayasan, ada buin besik ané dadi kenehang tiang. “Ngudiang anak muani sing dadi mabok lantang?”

Tepuk di lemarinné i mémé ada foton tiangé dugas cerik mabok lantang, iseng tiang nakonin i mémé, “Mé ngudiang bok tiangé dugas cerik lantang, disubané kelih lan masekolah sing dadi mabok lantang?”

“Oh, ento dugas cening tondén matuuh telung oton. Yén cara dini, anak cerik uli mara lekad sing dadi ngetep bok, sing dadi macukur, disubané telung oton mara nyumunin dadi makutang bok, ada masih nyambatang mapetik. Uli sekat ento mara dadi buin macukur yén boké suba lantang. Yén anak muani patutné mabok bawak apang ganteng, yén anak luh mara mesti mabok lantang apang jegég.”

“Men ngudiang anak luh mesti mabok lantang, Mé?” kéto tiang matakon nyesed.
“Anak luh ento mabok lantang apang aluh ngaé pusungan, krana uli pidan mula kéto. Yén anak muani sing perlu nglantangang bok anggon ngaé pusungan. Yén sing ngelah bok lantang, sing nyiriang maraga anak luh, Dé. Nanging yén anak muani mabok lantang, bisa orahanga bancih.”

Tiang tusing buin matakon apa-apa, mirib mula kéto unduké uli pidan.

Di sekolah dasar, guruné masih ngorahin murid-muridé ané muani apang bokné rapi, sing dadi muncuk boké kanti ngusud kuping. Ané luh-luh masih orahina apang nglantangang bok, nanging boké patut plintir apang rapi. Taén timpal tiangé di kelas, I Asrok bokné lantang. Guruné suba melid ngorahin ia apang nyukur bokné, nanging I Asrok sing masih guan-guan macukur. Mirib bes kaliwat gedeg guruné nepukin bokné I Asrok gumbrang-gambring, buina sing taén maapun lengis bok, guruné lantas nyukur bokné di sekolah. Makelo-kelo tiang mara nawang, I Asrok anak cerik ubuh, anak tuara, tuah empuanga tekén pekak lan dadongné. Dugas ento tiang sing seken nawang, nyén lan dija reramanné I Asrok.

Masekolah di SMP muah di SMK, guru-guruné patuh cara dugas di SD, murid-murid ané muani sing baanga mabok lantang. Apabuin tiang ané masekolah di SMK pariwisata, murid ané muani-muani patut mabok rapi, krana tetujoné buin pidan lakar magaé di hotél, vila, wiadin réstoran ngayahin tamu. Mara nyumunin masuk, makejang muridé nyak nuutin tata tertib sekolahé, nanging makelo-kelo ada masih besik dua murid ané beler. Dugas ento tiang buin ngelah timpal cara I Asrok, adanné I Bracuk. Ping kuda kadén guru wali kelasé suba ngorahin I Bracuk apang nyukur bokné ané lantang muah gumbrang-gambring totonan, nanging ia sing ngrunguang munyin guruné. Guru BP-né suba masih taén ngopak. Sujatinné guru-guruné di sekolah suba polos sajan, guruné tuah nyalanang tata tertib sekolahé apang muridé disiplin. Suud alih guru BP, solah I Bracuk jeg ngancan nyajaang, buin maniné bokné misi semir putih. Mirib bes kaliwat gedeg, guruné lantas nagih nyukur bokné I Bracuk. I Bracuk sing terima, ia ngamuk. Guru wali kelasé muah guru BP-né mrokong lantas cukura I Bracuk di lapangan sekolahé, muridé pada pagrunyung mabalih. Mula nyelapang guruné nyukur tat kala jam mangaso, apang murid-muridé makejang maan mabalih, apang sing ada nuutang solahné I Bracuk.

Makelo-kelo guruné, tiang, muah murid-muridé ané lén nawang, I Bracuk ento patuh cara timpal tiangé I Asrok, anak tiwas ané madalem pipisné anggona macukur. Pipisné apang nyidaang anggona mayah SPP. Teka uli sekolah, ia nulungin bapané maburuh dadi kuli bangunan. Dugas bokné putih, ento sing ja masemir, nanging kena kripisan cét dugas ia maburuh ngecét plafon.

Tamat uli SMK pariwisata, tiang negarang nglamar gaé di hotél mabekel ijazah muah sertifikat training. Astungkara tiang matrima dadi karyawan harian, yén cara di hotél biasa orahanga DW (Daily Worker). Di tongos magaéné muah di tongos training ané pidan, mula saja makejang karyawané rapi-rapi. Ané muani-muani sing ada ané mabok lantang. Eda ja mabok lantang, ngubuh kumis, kalés, muah jénggot masih sing dadi. Beneh saja tutur i mémé lan tutur guruné di sekolah.

Suba majalan duang tiban, tiang lantas negarang ngalih pengalaman magaé di hotél ané lénan. Ulian mabekel sertifikat pengalaman magaé duang tiban, tiang katrima dadi karyawan kontrak di tongos ané baru. Di tongos ané baru ento, karyawan ané muani dadi mabok lantang, dadi ngango sumpel wiadin anting-anting, kéto masih dadi matato. Ada rasa demen di kenehé. Keneh uli cerik ané tusing taén kaisinin. Keneh lakar nglantangang bok.

Telu bulan magaé, bok tiangé nu bawak lan rapi. Nem bulan kanti atiban magaé, bok tiangé nu masih bawak lan rapi krana tiang seleg macukur. Tiang tondén masih bani ngisinin keneh tiangé lakar nglantangang bok. Ada masih rasa lek, krana di kulawargan tiangé sing ada anak muani ané gondrong.

Taén tiang matakon ajak timpalé ané dadi pragina, “Gus, ngudiang ci nglantangang bok?”
“Dadi pragina nak mula kéto, Dé. Apang sing buin nganggo bok palsu, apang mawibawa. Tegarang tolih bok topéngé, makejang lantang. Sesuunan barong muah rangdané kadén rambutné masih lantang. Dadi pragina apang mesib-mesib masih sareng Ida, hé hé.”

Tiang tuah anggut-anggut ningehang, laut buin matakon.

“Men yén seniman, penyanyi, pelukis, apa ja ento soroh ané magaé di seni, adi bokné lantang masih, Gus?”
“Apang maciri, apang mawibawa.”
“Ulian kéto dogén?”
“Ipidan senimané ento nak ijek sajan nyemak gegaén, telah galahné anggona magaé. Pelukisé ijek ngaé lukisan, sanggingé iteh masih ngukir, ngaé patung. Penyanyiné ijek kemu-mai magending. Praginané masih ijek ngigel ngaturang ayah, kadi rasa sing ngelah galah nyukur bokné ka salon. Ulian ento, kanti jani anak seni ento ngelah ciri mebok lantang.”

Ningehang munyin timpalé, tiang mara ngresep gigis unduk anak muani ané mabok lantang. Saja buka tutur timpalé apa tusing, tiang sing masih seken nawang. Nanging unduk pamangku, dalang, muah sulinggihé ané marambut panjang, tiang tondén maan nakonang.

Buin tiang makita nakonin i mémé, “Me, dadi tiang nglantangang bok?”
“Ngudiang cening tondén ngantén, tondén ngelah belingan nagih gondrong nglantangang bok? Yén cara dini, anak muani ngelah belingan, ngelah somah sedek mobot mara nglantangang bok.”
“Adi kéto, Mé?”
“Ento cihna satia. Satia tekén somahné ané ngyasaang belingan, ngyasaang buah tresna ané sedeng matapa di tengah basang somahné. Yén suba ada anak muani gondrong, pasti anaké ané nepukin suba nyidaang narka, ia ento ngelah belingan. Yén anak muani ento sing satia, dot nglemesin anak bajang wiadin somah timpal di sisi, sinah anak luh ané kalemesin lakar ngelidin krana suba tawanga ia anak muani ngelah belingan.”

Mih, ningehang tuturné i mémé, jeg prajani ilang kenehé lakar nglantangang bok. Nanging yén keneh-kenehang, sing ja makejang masih anak muani ané mabok lantang ulian ngelah belingan, nanging ulian dadi seniman buka ané orahanga baan timpalé, Agus.

Tiban-tibanan magaé di hotél, tiang nu tetep rajin macukur, tondén pesan bani ngisinin kenehé lakar nglantangang bok.

Yén kénkén kadén guminé, jeg ada mrana gering agung teked ka Bali. Liu anaké gelem ngemasin mati, tamuné sing bani malali ka Bali. Gumi Baliné prajani sepi, sing ada toris. Hotél tongos tiangé magaé bangkrut, tiang dadiné kélangan pagaén.

Makelo tiang sing magaé, bekelé suba nipis-nipisang. Aget masih nu ngelah rerama, ada i mémé ané nyakanang sabilang wai. Bok tiangé jani suba cara bokné I Asrok lan I Bracuk timpalé ané ajak masuk pidan. Ngidih pipis ajak i mémé lakar anggo macukur ka salon jeg sing juari.

“Mirib Widhiné suba ngatur makejang, jani suba galah tiangé ngelah bok lantang, nyak misi amun kenehé uli pidan,” kéto tiang ngrenggeng padidian.

Lebihan tekén duang tiban tiang suba nongos jumah sing magaé ulian mrana gering agungé totonan. Bok tiangé ngancan nglantangang dogén, pipisé ngancan nelahang, timpal-timpalé ané ipidan biasa ajak gradag-grudug masih ngejoh-ngejohang. Inguh keneh tiangé jani sing ngelah geginan.

“Gus, gumi uyak mrana kéné, ci nu gén tetep nyidaang magaé ngigel kemu-mai. Aget san ci nok.”
“Yadiastun guminé uyak mrana, nanging yadnyané di Bali tetep majalan, Dé. Sinah sesolahan topéng muah ané lénan masih nu tetep majalan, astungkara masari.”
“Yén kéto, ajak naké cang bareng ngigel sik, Gus! Masih bok cangé jani suba patuh lantang cara bok ciné. Suba mawibawa, suba maciri.”
“Apané mawibawa, awak kekeh jungkeh kéto. Ngagem gén ci sing pelut.”
“Yen kéto, mungpung bok cangé jani suba lantang, cang kal dadi juru anteb, cang kal ngiring, Gus.”
“Adaah, adéng-adéng malu, Dé! Ci seger né? Ci kal ngiring apa ci miring né?” 7

Oleh:
Madé Suar-Timuhun

Komentar