nusabali

Mancing Tumpék

  • www.nusabali.com-mancing-tumpek

Langité kedas, angina segarané nyirsir gigis. Toyan segarané degdeg minakadi toyan danu Baturé nyihnaang sasih Kadasa teka. Maciri masan ngalih Bé Tumpék suba teka.

Sinah buin kejep ramé anaké uli dura désa teka ka pasisi Batubelah nyéwa jukung lakar luas mamancing ka tengah segarané ngojog rumpon gelah sekaa bendéga Désa Batubelahé. Tiang biasanné kéweh ngalih bendéga lakar séwa tundén ngatehang mamancing ka tengah ulian makejang suba pada ngelah langganan.

Awak siteng, bok selem malengis, jujukné tusing pati tegeh, yan telektekang gidat tiangé ada matampak lad tatu dugasé cenik. Ento cecirén tiangé. Adan tiangé Dé Latra. Uling matuuh dasa tiban kanti jani suba madan teruna tiang demen pesan luas mamancing. Ulian iteh mamancing, kanti engsap ngalih gagélan. Mémé lan bapa suba sai ngentenin apang énggal alihang mantu. Tiang manyama padidian. Dot pasajan reraman tiangé apang énggal ngelah cucu.

Tiang sujatinné jemet pesan magaé. Swéca Ida Hyang Widhi, tiang man gaé melah dadi guru SD. Yén nyak seken-seken ngalih, tusing ja kéweh lakar ngalih anak luh anggon somah. Sakéwala kayang jani tondén nepukin ané cocok. Kéto sasai pasaut tiangé sabilang ada anak nakonin buin pidan ngantén?

Uli tongosé ngajahin, tiang ngalanteng ka pasisi pasih Batubelahé ngalih timpalé lakar orahin ngatehang mancing di Rediténé.

“Swastiastu Mang, kénkén kabaré?”
“Swastiastu, béh Dé Latra kadén nyén teka. Mai negak dini, gaénanga kopi,” Komang Alus masaaut edekan iteh menangin jaring.
“Mang, di Rediténé buin poan ada acara kija? Tiang lakar luas mamancing ngalih Tumpék. Yan nyidaang apang Komang ja ané ngateh ka tengah ngalih rumpon ané paek teken Selat Lombok ento,” pangidih tiangé sambilang ngelésang jakété.

Komang Alus makelo bengong. “Mih, ngidih lega malu tiang, Dé. Macepuk ajak undangan pisagané lakar ngelah gaé telu bulan pianakné. Apang tusing pocol, ento jukung tiangé aba. Masi Dé suba biasa ngaba jukung. Beliang lengis 5 liter duén genep, tusing buin misi tiang ngidih séwan jukung.”

“Lamun suba kéto kénkénang laut, sakéwala legaang pesan jukungé lakar silih lamun Komang percaya tekén tiang.”
“Béh cara ngajak nyén duén Madé, dumadak suudan né buin ada galah, lan luas bareng-bareng ka tengah.”
“Nah Mang, ngedas lemahang di Rediténé Tiang lakar mai nglanteng ka pasisi. Sawatara jam telu tiang suba neked. Ngidih tulung tegul jukungé di pasisi apang tiang aluh menékin.”

Sawatara jam satu ngedas lemahang dina Rediténé tiang suba bangun. Makinkin ngampilang prabot lan bekel ané lakar aba ka tengah pasihé mamancing. Majalan lantas negakin motor bébék ngojog pasisi Batubelah beneng kaja uli désané.

Grayat gruyut pajalan motoré ulian guminé enu peteng buina motoré suba raya. Prabot, bekel lan étéh-étéh mamacing makejang suba sayaga di gandongané. Krépédan knalpot motoré ngalahang munyi sakancan gumatat-gumitit di margané ané entasin. Ngliwat di Peken Mangsul, dagang, tendakan lan pangalu suba ramé, sinah jani dina Kajeng, kéto keneh tiangé. Ngliwat di Peken Culik masi suba ramé, sinah guminé suba lemah. Disubané ada molas menit majalan, teked lantas tiang di tanggun Désa Culik, rasa mapelutan bulun awaké ngliwatin jembatané ento. Makesiab kenehé di tanggun margané sagét ada bajang jegég majujuk mabaju putih, bokné lantang. Tangkejut tiang makita marérén di anaké luh ento.

“Jagi luas kija, Gék?” Tiang matakon, sambil nlektekang anaké luh ento.

Tusing ada pasaut, sagét anak bajang ento menék ka motor tiangé. Ulian prabot pancing tiangé pasléngkat, bok anaké bajang ento engsut di muncuk palesé. Ngénggalang tiang ngamelahang palesé tur ngisidang praboté ngaba ka malu, anaké luh ento makenyem. Buin kejepné, ada kesiran angin mabo miik ngalub teked ka cunguh tiangé. Plaibang motoré adéng-adéng beneng kauh nuju rurung ka Batubelah.

“Gék, lakar luas kija kali mangkin?” Tiang ngwanénang déwék matakon.

Tusing ada pasaut, Tiang makipekan kuri tepuk anak luh makenyem manis. Buin sayan keras tiang ngilut gas motoré kanti sayan ngrépéd munyinné. Di kenehé, paling melah satondén ka pasisi, singgahang malu di umahné Komang Alus, apang tawanga i déwék suba ngelah tunangan.

“Komang, Komang, né tiang,” Tiang makaukan sambil mecik bél motoré.

Komang Alus pesu gagéson nelokin tiang.

“Mai dini negak malu, ngujang kali jani suba teked dini?”
“Suba jek dot sajan ngedeng gé gedé, Mang. Sedeng luung masi né timpal tiangé nyak milu,” sambil tiang nujuhang timpalé ane majujuk samping motoré.
“Timpal nyén?” nelik paningalanné Komang Alus
“Né timpal tiangé, mai makenalan malu. Gék mariki, driki negak,” tiang ngulapin anak luh ento.
“Ndén malu, Dék. Negak malu, tiang ka paon kejep.”

Komang Alus majalan gagéson nuju paonné. Apa kadén aliha, tusing kakeneh baan. Tiang tetep nlektekang anak jegég ané kenyemné manis. Buin kejepné Komang Alus teka ngaba tékor, lantas nyambehang magenep di natahné.
“Mantuk, mantuk jro, sampunang mariki!”
Akijapan mata, awak tiangé ngejer. Prajani guminé karasayang galang. Peluh di awaké ngrébég.
“Mang, buung tiang mancing, jalan masaré malu ajak tiang. Idiolas da kalahina tiang kija-kija!”
“Nah, jalan ka paon malu ngalih yéh!”
“Mani-manian gigisin lédap ngaba mata di jalanné!”
Komang Alus ngedeng liman tiangé ngajak ka tengah umahné. 7

Komentar