nusabali

Gayatri Mantram

  • www.nusabali.com-gayatri-mantram

Sampun nganggén sport bra warni selem busana olahraga kasenengan idané, wastu katon pamuluné sané gumanti sampun putih, katon sayan-sayan putih gading. Busan-busan kanten wénten rambut tipis asliaban mumbul saking selagan panyangglakan utawi amprit sipah idané, pradé ngolah ngunggahang tangan.

Nyoréang jagi olahraga nglinggihin sepéda fitness spinning bike, kaplak macet, nénten sida kanggén, tan keni antuk ida nangkepin napi sané iwang. Anaké istri sampun satengah yusa nanging kantun kanten kadi kalih dasa warsa, sué kutak-kutik, tan taler sida puput. Karingeté nyrancap, melusang dada, tangan kiwa tengen marambut tipis.
    
“Gus...”
“Tiang, Bu.”
“Benahin jebos sepéda Ibu, tan dados anggén!”

Ida Bagus Putra kamenakan idané, putra pinih duur rakané meneng sanatar sareng ring Gria Purnama, sedek ring komputer ngaryanin tugas-tugas kampus, digelis makinkin nyagjagin nampekin bibin idané. Tan panantara...
    
“Waoww...”

Ngadeg ajebos ring ajeng kamar, raris nglanturang pamargi nampekin bibin idané sedek unggat-unggit, tunggang-tungging, celak-celek ring spinning bike anyar idané, wawu katumbasin olih rabiné.
“O niki Bu, niki durung disetél.”
“O nggih Gus. Makasi, pun bagus mangkin.”
“Bu, tan sareng maturan ka Pura Sakénan?”    
“Ten, Ibu tan dados, wawu dua hari tamu bulanan. Durung bersih pisan, Gus.”
“Sampunang forsir Bu, sampun méns!”
“Ten Gus, Ibu ajebos manten.”
“Gus ten sareng ka pura?”
“Ten Bu, niki tugas-tugas kampus harus puput mangkin, bénjang setor Bu.”
    
Ida Ayu Gayatri ngadeg maparitlektek jagi munggah ring sepéda statis. Ida Bagus Putra taler ngadeg. Panyingakané numpel maparitlekek ring dadan sang bibi. Ida Ayu Gayatri tangkejut nyingak cecingak kamenakan idané, gegelisan nekep bukaan sada rendah bra idané antuk tangan kalih.
    
“Gus...”

Ida Bagus Putra meneng. Meneng, nanging tan keni antuk ngeneng, napi sané nyeneng ring mengpeng meneng. Seneng, oneng, pengeng, sindeng, napi rangseng, wantah ida lan IDA sané uning. Ida Ayu Gayatri sareng meneng. Mahasiswa Program Studi Sastra Modérn Fakultas Ilmu Budaya punika nengneng ajebos bibin idané, nguntul raris késah. Sang rumaga bibi, taler lewih galak nengneng, meneng, kabanggéang kamenakan idané késah, munggah ring sepéda tan sah.

Redité Umanis Langkir, ring pakraman ketah kabaos Umanis Kuningan. Renga tan renga yéning wuku Kuningan sampun puput ring rerahinan jagat Kuningan, kagentosin Wuku Langkir. Malah kantos rahina sampun Soma Pahing Langkir, kantun ketah kabaos Pahing Kuningan, galah para siswa ngawit ngranjing sesampun sué libur Galungan.

Ida Bagus Putra mapikayun nyaratang ngincegang ring komputer mangda tugas-tugas kampus gelis puput, santukan bénjang ten dados tenan sampun patut kasetor ring dosén pangampu mata kuliah Sémiotik, nyelehin unsur sémiotik prosa liris Pengakuan Pariyem. Pakardin Linus Suryadi AG puniki ring peméntasan-peméntasan sering kasléndorang dados Pangkuan Pariyem.

Sué mahasiswa seméster 8 punika maparitlektek ring punggelan syair O, Allah, Gusti nyuwun ngapura, kami telanjang bulat, bibir saya diciumnya, ciuman pertama dari seorang pria, dan kuping bawah saya dikulumnya, kuluman pertama dari seorang pria, O Allah, gelinya luar biasa, bulu kuduk saya mrinding lho, berdiri semua, paha saya dirabanya, rabaan pertama dari seorang pria, pinggul saya dijilatnya, jilatan pertama dari seorang pria, O Allah jagad gelap gulita, napas dayas berdebur keras, darah saya mengalir deras, dan nalar, jangan tanya, dia pun pasang kuda-kuda, menjatuhkan diri dan menggasak saya, badan saya ditindihnya begitu rupa...

“Waoww.”

Kadi asapunika baos idané, sesampuné mastikayang yéning wénten arti di balik arti. Yadiastun kruna-kruna lengkara ring ajeng sakadi vulgar pisan, nanging ida cumpu, nika wantah tanda sané patut pelitin, wantah kulit sané patut pelutin malih, nénten sejorok nika. Pamuput kakeniang tanda nika pinaka ciri wénten perubahan sikap lan pergéséran sikap hidup masyarakat.

Ida Ayu Gayatri seleg olahraga sadurung masiram soré, ring jaba kabaos ngalih peluh, sering diplésétkan kaslédorang basa éwér ngalih peeluh. Tangané ramping kukuh ngambel stang palinggihané, cokoré makakalih kabalut nyepek kajangka ngepas women sportswear salulud wastu sami ring dalem katon tan katon, muter munggah-tedun munggah-tedun awantu-wantu, ginantian awanti-wanti kiwa tengen. Olah cokoré kadi punika ngawé madiané kiwa-tengen kiwa-tengen ninutin ngélog lemuh labuh munggah olahan cokoré. Busan-busan ida meneng, ngunggahang bando panyepit poni rambuté ring ajeng nyerod. Busan-busan taler ida meneng masanekan ajebos, minab ko sampun lesu. Nénten sué malih ida ngolahang cokor olahraga mangda wénten sawetara nem dasa menit.

Tedun saking sarana olahragané, Ida Ayu Gayatri ngolah prana, ngatur napas, pangenduhan pendinginan, ngenjolang dada ka ajeng wastu payudara gumanti ageng sayan ageng kapikanten, mentangang makakalih tangan kiwa tengen sinambi ngranjingang bayu, ngenengang jebos, malih kametuang. Mahyun kalér, nglantur mahyun kangin, mahyun kelod, murwa daksina. Pamuput mahyun kauh, kantun mentangang tangan, panyingaké merem ngulengang kahyun ngolah prana, tan renga pangajengé nepék ngepas majeng kamar Ida Bagus Putra. Wastu...

“Waoww...”

Sampun sandikala, kala tenget. Malih anaké istri mahyun kalér, lantur muputang pailehan mawali malih mahyun kangin, jagi wusan muputang olahragané. Ngelap-lap neltel karinget antuk anduk alit, mangda nget tuh, wastu sida masiram. Wawu okana nglangkahang cokor jagi jumujug kamar, plek tangkejut Ida Ayu Gayatri, sakadi wénten ngelut mriku anggané, nandes nurojané saking ungkur.

“Gus...”

Ida Bagus Putra tan masahur, malah malih nekekang nekesang pamrikuan, mriku dada bibiné. Malih mawali sakadi mabriok karingeté sané sampun nget iwawu. Ida Ayu Gayatri mamulisah, rumasa sakadi wénten nunjang kenceng bokong gitar idané. Sakasidan mapléngkasan, prasida malikang angga, éé malah dados mapadu ajeng mapadu prarai atemu muka mapadu dada sareng kamenakan terus mriku, sayan nangsek ayat nyusur cangkem.

“Guuusss...!!!”
“Bi...”
“Ten dados...!!!”
“Bi...”
“Om bhur bwah swah, tat sawitur waréniam, bhargo déwasya dhimahi, dhiyo yo nah parcodayat. Om bhur bwah swah, tat sawitur waréniam, bhargo déwasya dhimahi, dhiyo yo nah parcodayat. Om bhur bwah swah, tat sawitur waréniam, bhargo déwasya dhimahi, dhiyo yo nah parcodayat.....”

Pramangkin éling Ida Ayu Gayatri ring kawisésan Gayatri Mantram, sakadi naenin mirengang dharma wacana ring télevisi. Gayatri Mantram sida ngasorang sakancan pikobet saluirin baya jroning kauripan. Gayatri Mantram, Mantram Gayatri kanggén nulak pangrobédan kamenakan idané sedek karaksasan. Wawu apisan Gayatri Mantramé kauncar, maplengek Ida Bagus Putra. Ping kalih, sayan ngenduhang bebrikuan idané. Sesampun katrini Gayatri Mantramé mamargi, lemet, lemas, lepas sami bebrikuan idané, ragané macepol. Kambil tangan bibinnyné katepang ring lelatan idané, nunas pangampura.

“Ampurayang titiang, Bu!”
“Guuuussss... Gus...”

Pangrobédané mamurti, doning sami iwang. Griané kabanggéang suung mangmung, duk sareng kalih kémanten lanang-istri wénten ring geria. Ila-ila dahat. Kiai Sejuta Umat naen maosang. “Jangan sampai ada seorang laki-laki dan seorang perempuan tinggal berdua saja di satu tempat yang sepi, siapa pun laki-laki itu, siapa pun perempuan itu. Karena kalau itu dibiarkan, akan datang orang ketiga, dan orang ketiga itu adalah, sétan.” 7

Komentar