nusabali

Pitik Kélangan Pangina

  • www.nusabali.com-pitik-kelangan-pangina

“Pyaang….” kéto munyin piringé pantiganga tekén Luh Kembung. Ia suba beling petang bulan. “Beli tanggungjawabang jani belingan tiangé. Beli demen maplalian api jani mara kembung beli tuara nyak miara,” Luh Kembung nuntut tanggungjawab tekéning Ketut Dodo. Nanging anak muani ané arepanga ngangkenin malengok bengong, nyongkok di malun jalikanné sada mecik péléngan.

Ketut Dodo mara matunangan telu bulan ajak Luh Kembung ané suba janda ping telu sakéwala tondén ngelah pianak. Ia sasai nyalanang demen ajak Luh Kembung. Mara mapréksa ka dokter orahanga belingan Luh Kembung suba lima bulan. Ningeh raos dokteré buka kéto, Ketut Dodo ngambrés magedi. Ulian ia mara matunangan telu bulan jani sagét maan korting belingan buin dua bulan.

Ketut Dodo nundén ngulungang belinganné. “Ulungang suba belingan nyainé, beli tuara kodag ngelah pianak pagaén timpal!”
“To ngudiang beli ngelah keneh buka kéto, né pagaén beliné sakéwala ipidan satondén tiang matunangan ajak beli, tiang ada ngajakin mademenan di tegalné Méme Yuké.”
“To ngudiang sing nyai ngantén ajak ia, ngudiang nyai ngaku tuara ngelah tunangan.”

Ané jani pianak Luh Kembung suba lekad sakéwala tuara maupakarain. Ia lek kondén ngantén suba ngelah pianak. Ia lantas ngutang pianakné di tongosné ipidan mademenan ngajak anak muani ané tepukina di tegalé. Buin mani semenganné Mémé Yuké sedeng ka tegalné nustus jukut paku. Ditu sagét tepukina ada raré marurubin baan kraras. Mémé Yuké tuara bani nyemak raréné ento. Ngénggalang ia ngaukin kurenanné tur tundéna nglaporang tekén kelian désané. Buin kejepané krama désané ramé nelokin raréné. Lantas raréné abana ka rumah sakit. Mara céke tekén dokteré raréné ento orahanga nu idup. Buin telunné raréné ajaka mulih tekén Mémé Yuké. Buin abulané ketara Luh Kembung ané ngutang raréné ento. Luh Kembung juk polisi lan kena proses hukum.

Raré ané duduka tekén Mémé Yuké suba matuuh molas tiban. Tingkahné abedik tuara kutanga tingkah méméné, Luh Kembung. Pianak ban maan nuduk ento adanina Gék Yuki. Yadiastun suba kelih, sakéwala Gék Yuki tuara nyak masuk masekolah. Ia dot maan gaé aluh sakéwala apang maan pipis liu. Lantas Gék Yuki ningeh orta ada konglomerat ngalih anak luh bayaran. Ditu ia nglamar gaé.

Sabilang peteng Gék Yuki pesu ngajak timpal-timpalné luh muani. Mémé Yuké tuara rungu tekén pianakné. Iseng Mémé Yuké malinin facebook, ditu tepukina Gék Yuki gerebek polisi ulian ketara nyéwa kamar anggona mademenan ajak anak muani adasa. Gék Yuki lantas tuturina apang suud nyemak gaé buka kéto.

Buin telu bulanné, Gék Yuki madagang bé pasih, ngindeng matanja ka umah-umah anaké. “Bu belinin tiang bé anyar, tiang mara nyemak uli tokalé,” kéto munyin Gék Yuki sambilanga nyuun pégo misi bé pasih. Pégoné misi bé awan adasa tekén bé selungsung limang bungkus. Kudang rurung kadén celepina tekén Gék Yuki nanging béné mara payu duang ukud. Sedek majalan matanja, nadak sara Gék Yuki rérénina tekén anak muani negakin sepéda gayung.

“Wénten bé awan, Gék?”
“Wénten beli”
Anak muani ento meli makejang bé ané adepa tekén Gek Yuki.
“Bénjang abaang beli bé awan séket ukud, ngidaang Gék? Yén ngidang, né alamat umah beliné.”
“Ngidaang beli. Suksma nggih.”

Mani semenganné Gék Yuki ngabaang anak muaniné ento bé awan séket ukud ka alamat ané enjuhina. Ditu lantas Gék Yuki nyambatang adané tur nawang anak muani ento madan Ketut Dodo.

“Adi suung umah beliné, men beli ajak sira driki ngoyong?”

Liu patakoné Gék Yuki tekéning Ketut Dodo. Ketut Dodo lantas nuturang déwékné. Ningeh tuturné Ketut Dodo, Gék Yuki ngembeng yéh paningalanné. Inget tekén unduké duges pidan, kutang rerama krana méméné kondén ngantén suba beling. Ketut Dodo patuh masi kutanga tekén reramanné ulian tuara baanga ngantén ajak janda.

Ulian sekat ento, Gék Yuki sasai ngabaang Ketut Dodo bé. Ketut Dodo jani suba ngelah warung cenik ulian bati ngadep pésan bé pasih. Saka limang tali tamunanga. Sawiréh sasai Gék Yuki ka umah Ketut Dodo, rasa demen metu ulian pepes makunyit di alas. Jani ada nulungin Ketut Dodo madagang. Semengan Gék Yuki nyemak bé ka pasih ané mara tuun uli tokalé. Lantas abana ka warungné Ketut Dodo. Neked di warungné, Ketut Dodo ngolah bé, Gék Yuki ané madagang. Nyansan wai nyansan ngliunang anaké mablanja ka warung. Apabuin ané madagang anak luh jegég tur sexy, mabok gading marébonding. Kenyemné manis. Truna-trunané sasai nyaruang meli pésan sambilanga nolih-nolih Gék Yuki. Tusing tawanga Gék Yuki suba ngelah tunangan.

Dasa tiban suba liwat. Ketut Dodo suba ngelah karyawan. Kasub pésanné jaen pesan. Lemah peteng Gék Yuki lan Ketut Dodo magaé kanti pada-pada ngidaang ngelah umah tur nyicil motor. Liang sebet suba jalanina tekén Gék Yuki lan Ketut Dodo. Mablanja, maturan, apabuin malila cita setata bareng-bareng tur adung.

Jani rahinan di Besakih, Gék Yuki ajak Ketut maturan ka pura. Disubané suud maturan, Gék Yuki mablanja meli bakso. Dagang baksoné ramé pesan. Gék Yuki lan Ketut Dodo negak di bucu sambilanga maplalian HP. Lantas nyagjag dagangé ngaba bakso duang piring.

“Niki baksoné, bu!”

Gék Yuki matingtingan bangun lakar nyemak kécap lan saos. Mara nyledét ka samping tepukina Mémé Yuke ajaka kulawargané ditu masi meli bakso.

“Mééé…..” Gék Yuki ngaukin Mémé Yuké.
Sekat Gék Yuki juk polisi, Mémé Yuké pragat saru-saruna pianakné ané maan nuduk ipidan di tegalé.
“Gék Yuki….” Mémé Yuké nyekenang.  
Gék Yuki nyagjagin tur ngelut Mémé Yuké. Maadukan lega lan sebet kenehné. Kramané ané meli bakso makejang bengong ningalin kéto masi kayang dagang baksoné milu bengong.

“Mih tumbén iraga kacunduk, sagét Gék jani suba bajang kelih. Dija Gék jani magaé?”
“Tiang magaé sik Beli Ketut Dodoné, mé. Tiang madagang pésan.”
Mémé Yuké lantas ngaukin Ketut Dodo. Ditu ajaka ngorta kangin-kauh tekén kulawargan Gék Yuki. Galahé suba sanja, lantas makejang pada mulih. Buin duang dasa lemengné Gék Yuki idiha tekén Ketut Dodo anggona kurenan.
“Kriing-kring…” HPné Ketut Dodo mamunyi. Mara toliha nomerné tuara misi adan. “Om Swastiastu, niki sira nggih?” patakon Ketut Dodo.
“Om Swastiastu, nguda beli engsap tekéning iyang.”
“Tiang mesen pésan beliné séket bungkus, nyaan jemak iyang ka warung beliné,” télpuné lantas matianga tekén anak luh ento.

Sawatara jam pat, teka anak luh negakin mobil. Mara pesu uli mobilné, pedas tingalina Luh Kembung.
“Luh Kembung?”
“Nggih beli. Tiang Luh Kembung. Ulian sekat kalain beli, iyang kayang jani kondén makita ngalih anak muani,” Luh Kembung masesambatan.

Ketut Dodo nyagjagin tur ngelu Luh Kembung. Sedek Ketut Dodo magelut ajak Luh Kembung nadaksara nyagjag Gék Yuki teka uli peken.
“Nguda kéné solah beliné mara kalahin iyang ka peken, kodag beli ngajak anak luh!” Gék Yuki nengkik sambilanga ngentungang blanjaanné.
“Da malu nyai salah tampi, ené timpal beliné ipidan. Dugas beli kondén ngantén ajak nyai.”
“Adahh suba tawang iyang bikas beliné jelé!” Gék Yuki ngambrésang.
“Saja Luh, ipidan mbok taén matunangan ngajak Beli Ketut, sakéwala jelék mboké kaliwat, mbok suba janda ping telu. Ento makada reraman Beli Ketut tuara demen ngelah mantu janda. Sing ja ulian ento doén. Mbok mara matunangan telu bulan ajak Beli Ketut sagét mbok suba beling. Boya ulian Beli Ketut ané melingin krana suba dua bulanné mbok maan mademenan ajak anak muani lén di tegalé. Pianak mboké sawiréh tuara ada ané nyak ngakuin lantas kutang mbok di tegal tongos mbok ipidan mademenan. Ditu kakutang tur karurubin kraras. Mbok sebet ngingetang unduké ipidan. Apabuin ngingetang pianak ané kutang mbok, muané kadi bulan, alisné nyurarit kadi don intaran, sledétané kadi tatit.”

Gék Yuri maklengek ningehang satuané Luh Kembung.

Komentar