nusabali

Ampurayang Tiang Mémé

  • www.nusabali.com-ampurayang-tiang-meme

Petengé sayan dedet. Sunaran bulané kliab klieb tekepin ambun ané ngancan nglancah ngawinang guminé kadi leplep japi sujatiné mara sajan sandyakalané maampehang.


Munyin katak, dongkang, toro-toro lan gumatat gumitité tinglas rumasat panglimuran keneh marep Madé Diarta sané negak bengong mamegeng di bataran balé delodné, nanging alih-alih kalipur, kenehné sayan buut. Tambis ngetél yéh paningalanné. Seksek tangkahné ulian mara marasa maselselan.  

Madé Diarta ngunjal angkihan, ané karasa baat ngebekang tangkahné. Ada ané makada sanget pesan ngadakang Madé Diarta uyang buka jani. Ia tusing nyidang pules, tusing nyidang madaar lan tusing nyidang seleg mragatang reraksan di pagaén. Sirahné baat kadi teteh batu bulitan di tukad yéh sunginé. Yén ké dadi bencar mirip luungan asané.

Inget tekén bangrasné ngmaang méménné munyi dugas Anggarané suba liwat, ulian pasadun somahné. Dugasé ento, mara sajan neked jumah – teka uli pagaén – Kadék Asih masadu yén méménné mémpléng ngemaang munyi daki ulian ia tusing taén matulung ngaé banten lan ngrunguang pianak.

“Liu sajan munyin mémén beliné. Tiang koné anak luh tuah ngitungang branan beliné dini, sing pati rungu manyamabraya, sing bisa ngaé banten. Tiang koné ngranayang panyaman beli ngajak tugelan beliné tusing luung turin tiang sing taén ngrunguang pianak. Péh nyajaang pesan mémén beliné, nak mula sing suka tekén tiang. Tiang nak sing taén angkenina mantu jumah dini!” somahné sigsigan.

“Yén kal ada ngudiang jumah, nak pisagané ané malunan nawang. Pisagané ané malunan orahina sing ja tiang ané mula dadi mantu dini.”
Madé Diarta mendep.
“Tusing sida baan tiang naenang beli. Yén beli nu gén terus mabéla tekén mémén beliné, luungan ba tiang mulih, ngudiang tiang dini natakin munyi daki!” somahné ngelur tambis niwang.

Madé Diarta kamemegan. Somahné mula sesai nyaduang munyi sakéwala ia tusing taén sanget ngrunguang mapan biasa matua ajaka mantu sesai saling ngalih kapelihan, apang ada anggona dadalan saling simbing. Yén manut pamineh Madé Diarta, parisolah ané sanget soléh nanging sujatiné kéto ané ketah tingalina. Né jani, masalahné suba kaliwat. Sing dadi tengilin lan impasin. Madé Diarta magébras ngalih méménné di balé dangin.

“Mémé! Méméééé!?!” munyinné sada ngejer.
Méméné ané sedeng ngaé segehan lantas ka sisian. Tengkejut nepukin Madé Diarta masebeng pedih, ngejer di arepanné.

“Mémé! Sing suud-suud ngemaang somah tiangé munyi daki. Anggenang ibané tua, da pati ngurusang pakurenan tiangé. Lek tiang kén anaké di jalanné yén tawanga mémé ngajak somah tiangé setata macongkrah!”  
“Yé, ndén té malu Dé. Ngudiang Madé bangras buka kéné. Apa ané orang mémé tekén somah Madéné? Mémé sing ada ka balé dauh uli ibi, kali kénkén mémé ngemaang ia munyi daki?”
“Mémé ngaé somah tiangé salah tampi tekén munyin méméné!”
“Adéng-adéng té malu. Mémé sing pesan taén ngorang apa tekén somah Madéné. Makelo suba ia dadi mantu dini yadiastun ia sing taén patirungu tekéning umah, mémé tusing taén nyangetang.”
“Mendep! Yén mémé mula nerima somah tiangé dadi mantu dini patutné mémé tusing kéto mamunyi. Somah tiangé mula belog sing bisa ngaé banten. Sing mémé naké ngajahin apang ia bisa ngaé banten!” Madé Diarta nuding méméné saha matungked bangkiang.
“Mimih déwa ratu. Kéné nyen to Dé, yén unduk ento nak sesai suba mémé ngajahin sakéwala kayang jani ia tusing bisa ngaé nang apa. Da ja bisa ngaé canang, ngaé tangkih clemik dogén sing kerambang. Ia kadén nak Bali turin suba dadua ngelah pianak patutné urati naké bedik. Jani mémé matakon tekén Madé, taén somah Madéné tingalin Madé matulung tekén mémé nuju ada rerahinan? Yén suba rerahinan pragat maarisan di Badung, maarisan di Tabanan, kadén kéto!”
“To gén anggon mémé alasan nyelékang somah tiangé. Uli jani suud pesan mémé ngemaang ia munyi, apabuin munyi daki. Yén buin dingeh tiang mémé ngraos ané boya-boya tiang lakar magedi uli jumah!”
“Lautang kénkén ja keneh Madéné yén to kal gugu kema ja makaad!”
Méménné engsek laut macelep ka umah metén. Madé Diarta marasa sayan pedih lantas magedi uli balén méménné. Neked di balé dauh dapetanga somahné sedeng madaar. Yéh paningalanné dugasé ngeling sigsigan suba tusing melaad. Payasné genep pastika lakar magedi joh.
“Kal kija, Dék?”
“Tiang lakar magedi uli dini yén beli kal milu kema manjus, meséh. Putu ajak Kadék lakar ajak tiang bareng.”
“Kal magedi kija?”
“Kija men? Ka umah mémé lan bapan tiangé.”

Madé Diarta mendep. Toliha dogén somahné ané iteh nelahang dedaarané tan pananjénin utawi nyemakang nasi. Buin ia mapineh, mara busan ia maguyang ngeling, jani suba nyidang ngengkebang gedeg lan sakit atiné. Béh, somah ané duweg ngaba iba apa somah ané duweg mapi-mapi?

“Tiang suba nawang, beli sing lakar nyak milu mulih ka umah palekadan tiangé. Ngoyong ja beli jumah, sakéwala tiang tusing lakar buin maenjekan mai!” kenjir somahné sada nigtig tangkah.
Madé Diarta tusing masaut tuah nolih somahné ané ngajang barang ka mobilné laut ngajak pianakné makadadua.

“Dék, pinehin naké malu, da jag émosi kéto. Buin mani I Putu masekolah padalem yén ia makelo libur!”
“Ngudiang kéwéh, kal pindahang sekolahné apang paek umah reraman tiangé!” kéto pasautné bawak lantas magedi.

Madé Diarta ngunjal angkihan. Paling buin mani ia lakar mulih, depang ia ngempehang gedeg basangné malu, kéto kenehné padidi. Buin maniné, kapuan, katelun, somahné sing guan mulih. Ping kuda-kuda kadén télpuné nanging sing taén nyak sautina. Mapan gagaén di kantorné sada ied, ia sing maan galah nelokin pianak lan somahné ka umah matuanné.

Sedeng di pagaén, ipahné nélpon ngabarang yén pianakné nagih mulih. Sanjané Madé Diarta ka umah matuanné. Neked ditu dapetanga pianakné makadua suba sadia lakar mulih.

“Bapak, kal makelo sing ngalih tiang mai?” kéto I Putu sada engsek.
“Dija ibuké?”

I Putu tuah kitak kituk, yéh paningalanné ngembeng-ngembeng. Madé Diarta ngelut pianakné makadadua sambilanga negak ngantosang somahné. Matuanné ané luh teka gagéson nanging sebengné masem.

“Nak saja, Madé ngajak I Kadék lakar palas mekurenan?” kéto mémé matuanné nyempléng.
“Palas?!” Madé Diarta tangkejut.
“Tiang tusing taén ngomongang lakar palas. Kadék mulih ulian ia macongkrah ngajak i mémé. Tiang ajak dadua tusing taén ada masalah, yén mémé sing precaya takonin Kadék. Tundén ia pesu malu,” kéto pasautné kememegan.

“Kadék sing ada jumah!”
“Ia kija?”
“Mémé sing nawang, ia ngorang pesu ngajak timpalné,” mémé matuane jani ané kememegan sada bingung. Sing bani ngorahang tekén mantuné yén pianakné magedi ngajak anak muani ané akuina timpalné.

Maluab asané pedih basangné. Muané kebus bara, tangkahné sesek, sirahné kebut-kebut. Marasa sing ada gunané makelo ngoyong ditu, Madé Diarta ngajak pianakné mulih. Kenehné maadukan, sing karuan apa.

“Tawang Tu, nyén ajaka ibuk magedi?”

Putu maanggutan.
“Taén tepuk Tu, tawang adané?”
“Oh, to papa adané,” pianakné ané mara limang tiban ento masaut saha makenyir.

Basang Madé Diartané gerimutan. Dong kéné tingkah somahné di duriné.
“Sesai Putu katemu ajak anaké ento?”
“Sesai, tengainé yén suba mulih uli sekolah tiang jemputa tekén ibuk ngajak papa.”
“Taén ia mulih ka umah gelahé?”
Putu maanggutan.

Madé Diarta sing precaya tekén duweg somahné ngengkebang dayanné. Tusing pesan ia ada keneh curiga tekén somahné ané mula sesai pesu lakar malaksana jelé, las ngalin pianak kurenan. Maimbuh misunain méménné. Prajani masa kambang awakné, inget tekén munyinné ané bangras tekén méménné. Gedeg basangné tekén somahné sing kodag-kodag, pradé ia ada di aepané mirib suba cakcaka.

Madé Diarta nu memegeng di bataranné. Bulanné ané mengkeb di dorin ambuné suba sayan menggok kauh. Tingalina buin balén méméné ané masunaran ngremeng. Ia ngojog ka balé dauh, nanging batisné marasa baat lan bayuné uyang, osah. Buin ia mabalik nganginang nuju balén méménné.

“Mémé, suba masaré?”
Méménné ngampakang jelanan. “Ngudiang peteng-peteng Madé teka? Suba kal alih Kadek tekén cucun méméné mulih nganginang?”
Madé Diarta maanggutan, sing sida mesuang munyi. Disubané netegang bayunné, ngangsehang ia mamunyi, “Mémé, tiang ngidih pelih. Ampurayang mapan tiang suba bani tekén mémé.” 7

Komentar