nusabali

Takashi Ngibing

  • www.nusabali.com-takashi-ngibing

“Bari e irassaimase,” kéto tiang nyemput Takashi di bandara. Ia kenyem-kenyem mirib baan tiang teka pas ajak ia mandarat.

Liu masi gaidé ané nyemput. Ada ané ngaba adan matulis gedé-gedé mirib apang énggal tawanga. Tiang tusing ngaba adané Takashi. Sebengné kena baan ngingetin krana pepes matepuk di FB lan pepes ngirim WA.

“Suksma,” kéto ia nyautin. Tiang nawang Takashi mlajahang awakné di guminé apang bisa bantas nyambatang suksma. Téngténg tiang tas ané abana. Ajak tiang ka hotél tongos tiangé magaé, Hotél Bali Déwata. Hotél ané paak ajak pantai Kuta. Sanjané lakar ajak tiang mabalih matanai engseb utawi sunset. Ia lakar sayan kadaut kenehné tekén Bali. Sunset Kuta suba kasub di guminé. Sinah ia lakar moto lantas lakar abana ka Jepang. Ia lakar nuturang indik gumi Baliné. Yadiastun kawitané, taén nyahjah Nusantarané, ia tusing sanget nawang indik pajalan kawitané. Eda suba sambatanga di pajalan, mobilé mapelpel, rasané makiba tusing nyidayang, suba biasa uli bandara ka jalané gedé macet. Ia matolihan ka samping. Liu mobilé magenepan gobané tepukina. Ia makenyem krana di guminé tusing taén macet buka kéto.

Ia suba ningeh di Bali ada Pésta Kesenian Bali. Sakancan seni ada ditu. Ento ané apti-aptianga tekén I Takashi. Takashi kendel krana maan mlali ka Bali sedek ada pésta seni. Ia lakar mabalih sakancan seni ané ada di Ardha Candra, Art Centre anaké nyambat. Ia suba uli enem bulan ngrencanaang apang maan mlali nuju ada Pésta Kesenian Bali. Ia pepes mamaca indik kaluihan Pésta Kesenian Baliné. Sakancan seni ané ada di Bali, lakar édénganga di Ardha Candra. Uli sakancan kain, kain endek, songkét, gringsing Tenganan kanti kain uli Nusa Penida lakar maan tepukina. Lénan tekén ento sakancan igel-igelan lakar tepukina. Ia mula demen mabalih igel-igelan Bali. Di negarané, Jepang ada igel-igelan sakéwala meled apang nawang ané gumanti igelanga tekén jegég-jegég Baliné. Liu masi toris Jepangé mlajahin igel-igelan Bali. Buina énggal pesan bisa. Truna-truni Jepangé mula demen mlajah, yén sing kanti bisa, tusing suud mlajah.

Mani semengan, tiang suba nerima WA uli Takashi. Tiang orahina ngatehin ka Ardha Candra. Énggalang tiang nyemput Takashi. Sagét suba sayaga lakar ka Ardha Candra. Mirib baan demenné kaliwat, biasané toris tengai bangun. Ada sawetara jam dasa tiang ka Ardha Candra. Liu suba anaké ané lakar pentas dugasé nika. Ada dingeh munyin gamelan. Ada dingeh anak matembang.

Ia ngojog malu di dagang kain Baliné. Ada dagang jegég tepukina. Kenyemné ngulungang keneh, misi sujénan pipiné. Kulitne buka kepundungé klumadin. Bokné sada lantang. “Mirib enu bajang anaké ené,” tiang ngrieng di keneh. Cacep gati mabasa Inggris lan mabasa Jepang. Takashi anggut-anggut dogén. Kadaut kenehné tekén kain gringsing uli Tenganan, kain gringsingé pilihina. Péh pangus ngenah I Takashi mara makamen gringsing uli Tenganan, masaput, maumpal lantas udengina. Prajani mapanganggo adat Bali. Tiang masi demen ningalin Takashi buka kéto. Dagangé nyambatang kain gringsing, kain melah gati. Kain gegaénan uli Tenganan. Argané, manut ia tusing sanget mael. Dingeha ada gamelan jogéd. Ia ngajakin tiang ka tongos jogédé ngigel. Munyin grantangé saling sautin, jogéde pesu, mungkah lawang. Kenyemné ngulungang keneh ané mabalih. Seledétné ngepukang degdeg kenehé. Asal maan mapapas seledét buka magantung kanehé di jogedé. Mirib taksun jogédé suba nglingganin. Igél-igelané melah. Makisi-kisi I Takashi tekén tiang, “Dadi tusing misi goyang-goyang cara di youtubé?” Ia ngédéngang jogéd ané tepukina mabinaan ajak ané pabaliha.

Tiang mapi-mapi tusing ningalin jogédé ané ada di youtubé. “Tusing makejang jogedé buka kéto. Ada ané anut tekén pakem jogéd utawi pailehan jogéd.” Ia anggut-anggut. Ia demen mabalih ada pangibing tepukina ngigel melah gati. Mabaju, makamen, maudeng adat Bali. Pangus gati ilehané. Ada ping telu masalin tukang ibing. Sagét nyagnyag jogédé ka tongos tiangé negak. Tiang nagih tepaka, tujuhang tiang I Takashi. Ia ngipekin tiang. Tiang manggutan. Ia ka tengah kalangané. Sentengina tekén jogédé. Pesu kenyem jogédé mirib enu bajang. Ramé anaké ngoplokin krana ada toris Jepang lakar ngibing “Plaibang aba ka Jepang,” kéto ada majeritan. Ada buin ngomong kéné, “Lakar bisa ngigel torisé ené?” kéto dingeh di samping tiangé.

“Depang dogén, Pak. Ia anak toris meled nawang rasané ngigel Bali.

“Jani, anak liu torisé demen mlajah ngigel, mlajah magamelan lan mlajah mabasa Bali. Méh iraga tusing seleg mlajahang budaya padidi. Eda tandruh tekén toris jani.” Timpalné nyautin.

“Saja masi. Idéwék apa tusing bisaang. Pragat bisané tuah nginem tuak dogén.” Ia ngedékin awakné.

Sagét ngangselang munyin rindiké mara tepukina I Takashi mesuang agem baris. Prajani gending jogédé magenti baan gending baris. Anaké mabalih makesiab ningalin I Takashi. “Miiiiih dija mlajah I Takashi sagét bisa ngigel baris?” tiang ngrieng sinambi nelektekang igel-igelané Takashi. Jogédé masi bareng ngigel baris. Sayan ramé anaké ngoplokin. Suit-suit masi liu. Tiang ané bengong mrasa tekén awak tusing bisa apa. Tuah bisané nunas amertha di gumi Baliné. Buin jebosné, maganti gamélane baan olég tamulilingan. Jogédé jani dadi olégné. I Takashi dadi tamulilingané. Antianga kanti neked angsel maaras-arasan. Sayan ramé anaké ngoplokin. “Aba ka Jepang! Aba ka Jepang!” I Takashi kenyem-kenyem, ia nawang nongosang awakné.

Suud ngibing lantas salamina ajak jogédé. I Takashi manggutan buka anggutan anak Jepang kanti bangkiangné lengkiang. Ia ngipekin tiang. Tiang ngulapin. Ia nyagnyagin. Baniang tiang matakon, “Dadi dueg kéto ngigel Bali?”

Aluh baana nyautin. “Man yén sing iraga rungu tekén budaya padidi, nyén lantas orahin?” Tiang prajani pesu peluh pidit. 7

Komentar