nusabali

Ules Putih Macan Alas Pulaki

  • www.nusabali.com-ules-putih-macan-alas-pulaki

Negak di duwur batuné Aru Supat ngiyatang peluh. Kari di wawidangan Basangalas tongosé nika, di Batu Kiping adanina wiréh tebih-tebihan batuné drika mabidang-bidangan cara jaja kipingé, lumbang-lumbang bin tipis-tipis.

Mangsegan Aru Supat mangkihan. Ten kanti busan-busan. Saang bantihan mapesel di malunné, kipekina asliyaban gati. Kari tekek saang bantihané mapesel. Di agigisé ten gati coloh peselan saangé. Yén tepu té taliné, bisa déréng enteg saangé geruganga di tanahé, telah pegat-pegat taliné, paglantes sambeh saangé. Bisa batis déréng melah majujuk bakat sandera. Batis sander saang bantihan, maludih ya sanget baana tatunné.

Malah kadung ngalalinin odah di asahé di tebén, payu tuyuh baana. Kalud mimbuh bayu kenyel. Tanjénina saang bantihan tekén odahné, Aru Supat ten gati mamindah. Apang ten makapokin anak matanjén, kénten koné. Kalud odah té nika, titi lekad numitis ka lemah. Ten mamindah, ambah tulah apang ten kanti bakat papag kapangguh. Asuwun jangkeh Aru Supat pakabaina saang bantihan, majalan menékan uling dauh Pura Pamaksan Ponjok Batuné, ngaliwatin Pura Kayu Sakti, ngalgal menékan dulun Pura Pasuciané, mara teked di bulihané di Batu Kiping, di tongos Aru Supaté mangkin majadengan.
    
Dulun Pura Pasuciané adanina tongosé nika di Pelit. Uling tebén ka dulu, uling Pura Kayu Sakti ka Batu Kiping, dulun Pura Pasuciané koné dugas iluné anaké majadengan, mategtegan, negtegang bayu, nanging ten kanti ngarérénang babayan, maan ngusuh-ngusuhin entud anggona nyaruang kenyel bayun anaké. Ngusuh-ngusuhin entud ngetor, pelitanga kambenné. Nika koné né makada tongosé nika adanina Pelit.
    
Di abediké, metu madeepan Aru Supat. Kalud anak muani té apang ugi nyuwun saang. Laguté ten maan wewengan mamindah. Baan leleh bayunné, baan baat saangé, kanti cangked baana baong Aru Supaté, sangkan geruganga saangé ka tanahé. Negak Aru Supat di duwur batuné. Mapawasan kalod, ngenah pasih. Mapawasan kaja, ngenah bukit Lempuyangé. Bukit Bisbis, kénten pada anaké cara drikiné nyambat.

Ten gati bakat ngehanga, ampun makelo napi mara, medasang Aru Supat napi ten, selun-selun mara makipekan kalod dapetanga wénten anak muani majujuk di samping Aru Supaté. Wénten duang depa joh anaké nika majujuk di samping Aru Supaté, sangkan seken baana medasang bok anaké nika ampun telah putih, kayang alis ampun telah putih, nanging kulitné déréng gati ngenah kisut, kari kenyat malengis. Alihang di jujuk, déréng madan lingsir anaké nika. Kari panedeng perahné. Kari ceteng. Batis tekek menjekan di tanahé. Jrijin lima tekes di magemelané. Baong jegjeg. Paliyatné celang gati, di abediké ten marawat ampun tekain lamur.
    
“Kantun doh minab, Jero, Pura Lempuyang Luhuré?” Baan kadalonné Aru Supat, napi ulihan papenga, napi ulihan déréng mabucu baana, payu malunan anaké nika madaduwun. Duwunin tamiu, barak baana kupingé.
    
“Nénten ja banget doh nika, Jero. Wénten minab margian kalih jam mancan rauh irika,” Aru Supat matur.
    
“Kanten tampek, kantun margian malih kalih jam raris, doh pisan. Manahang tityang sampun tampek, sampun gelis tityang neked ring Lempuyang.”
    
“Nénten banget doh. Suwé mancan rauh sangkaning mamargi munggahan, marginé bet raris, dwaning sampun nénten pati wénten anak ngentasin. Sampun wénten margi sané molahan, nénten kanggé margi sané likad.”
    
“Margi sering lintangin, doh marasa tampek. Margi durung naan lintangin, tampek manahang doh.”
“Kadi asapunika minab.” Kedék jengah baana Aru Supat.
“Wikanin minab sané ngawinang bet marginé sané saking iriki?”

Makeneh-keneh baana Aru Supat. Ampun tekedang, bin matakon. Ten pirenga pasauté napi déréng madan nyukuh pasauté? Patakon peraha maan pasaut. Singkal peraha makitan tengala. Lancab ladok sara bisané nganggon. Di benehé baan masaut, ada anggona. Di saudé baan masaut, bisaanga baana ngutang.

“Ring tegak piodalané ring Lempuyang Luhur, sané medek lambihan ka Purwayu marginina, wénten taler sané ka Batugunung. Ka Purwayu, rauh ring Pura Telaga Mas nénten tuyuh mamargi. Saking genah parkir kantos ring jabaan Pura Panataran Agung sampun sadya shuttle bus. Saking Jabaan Pura Panataran Agung kantos ring Pura Telaga Mas, sampun sadya ojék sepéda motor. Saking Pura Telaga Mas wau raris mamargi munggahan.”

“Ka Batugunung raris?”
“Wantah mapalinggihan sepéda motor, wantah mapalinggihan mobil, ring jabaan Pura Lempuyang Madyané sampun maparkir palinggihané.”
“Lintangang dumun ring margi sané jagi ka Lempuyang. Wikan minab ring pacet?” Klipekanga bunuhan satuané tekén anaké nika.
“Uning. Naanin tityang gatétél pacet ring Lempuyang.”
“Kantos sané mangkin kantun minab wénten pacet ring Lempuyang?”
“Janten kantun. Masan sabeh kadi mangkiné, ngakéhang wénten pacet.”
“Kadi asapunika nggih?”
“Wau daweg purnamané sané wau lintang misan tityangé gatétél pacet ring Lempuyang. Sampun kadi kacingé ageng paceté, wau ngehanga.”
“Awinan midep kadi asapunika té?”
“Wantah sampun reged, wantah sampun sisip, lambihan nénten sampun kaluputan ring pacet. Babar ngatétél paceté. Sampun ageng, wau keni ngehang.”
“Pacet asiki kantos sampun kadi kacingé ageng paceté wau keni ngehang, panyatusan raris kantos kadi kacingé ageng paceté ngatétél, telas antuka rahé ring paceté. Padem sampun antuka ring paceté.”
“Amangkinan durung naanin piragin tityang kantos kadi asapunika. Asiki kakalihé yukti, nénten kantos rangkungan. Nénten kantos akéh.”
“Durung, sangkaning jeroné durung naan manggihin macan padem rejeng pacet.”
    
Pecuk alis Aru Supaté. Uling rurung teked ka pacet. Mangkin uling pacet teked ka macan. Ngalaku-laku satwané ngajoh-ngajohang. Dija laut lakar tepuk baan ambah nyarik satwané?
    
“Ring Bali sampun nénten kantun wénten macan malumbar nika, Jero. Dumuné kocap wénten. Kadi mangkiné sampun nénten wénten, kaling manggihin macan padem rejeng pacet, piragi durung ja naanin. Antuk kirang tityangé, macan ring kebun binatang durung ja naanin tonin tityang, kaling macan sané malumbar.”
    
“Sampun jeroné manggihin macan.”
Kedék Aru Supat. “Durung.”
“Sampun.”
“Durung.”
“Tityang macan.”
“Nggih té?”
“Nénten ngega?”
“Tityang boya Angling Dharma, Jero. Nénten midep tityang mababaosan ring sato.”
“Tityang macan putih saking alas Pulaki.”
    
Delenga anaké nika tekén Aru Supat. Jelema matah. Seken-seken tepuk jelema matah. Jelema matah ngaku macan. Delenga batun pingalan anaké nika, di asliyabané ten gati tepukina klisat macan. Pingalan jelema matah. Kuang celang mirib baan medasang? Ampun paling jenenga keneh anaké niki. Ukudan nyeleg jelema nanging ngaku macan.
    
“Wantah nénten ngega, puniki ules macan tityangé.” Anaké nika ngédéngin Aru Supat né sambata ules macan. Né tepukina tekén Aru Supat cara palud punyan jagung, gedénné amul punyan jagungé, lantangné duang lawas kacing limané. Nika ules macan? Ules macan putih? Macan putih uling alas Pulaki? Tingkeb guminé.
    
“Ring galangé tityang jatma. Ring beté tityang macan.” Di abediké Aru Supat ten ngelah keneh jejeh. Kaling makesiab, kadirasa makejehan ten gati metu di abediké.
    
“Mriki té tampekang.”
    
Aru Supat matingtingan uli di batuné, paakina anaké nika. Jemaka lima kenawan Aru Supaté. Tekekanga ngisi lima kenawan Aru Supaté. Pecik-pecika laut di selagan inan lima ajak tujuh Aru Supaté. Inan lima ajak tujuh lima kenawan anaké nika anggona mecik-mecik. Idep-idepanga uwutina selagan jrijin liman Aru Supaté.
    
“Soroh tabéng wijang sandang nénten madwé kayun jejep. Nénten pisan nilas Kawitan ring akediké.” Mablekis baana Aru Supat. Aget ten kanti simpaten baana. Kutun tegal sambata tabéng wijang. Telapakan lima bubul manjakin patin arit, patin udud, patin tambah. Caraanga anak luh tekén odahné, ten ngelah keneh mamindah. Kebatanga ules macané. Klambi putih. Ampig-ampiganga klambi putih ules macané cara ngamping-ngampigang klambi mara suwud mumbah, apang ten lecek. Saluka klambiné, macan ules putih di malun Aru Supaté. Kelésanga klambiné, anak matah nyeleg di malun Aru Supaté.
    
“Gega nénten gega, tityang macan putih saking alas Pulaki, sadya ngaturang urip ring linggih Bhatara Lingsir ring Lempuyang.”
“Awinan asapunika?” matakon Aru Supat.
“Sisip tityang ring alas Pulaki. Nénten kayun Sasuwunan tityangé nyisipang tityang. Kapanikaang tityang tangkil ring linggih Bhatara ring Lempuyang, ugi ka Basangalas, Gamongan, wau raris ka alas Lempuyangé. Sisip ring alas Pulaki, ugi ka alas Lempuyang, pacet sané muputang tityang.”
“Matur sisip,” macelepeh Aru Supat. Delenga Aru Supat tekén anaké lingsir nika. Kabilbil baana Aru Supat. “Nénten minab matur sisip ring linggih Ida ring alas Pulaki?”
“Wantah nunas ajengan, wareg antuka. Wénten perah anak majengan ngalungsur mangdané kaluwén?”
“Yukti pisan kadi asapunika.”
“Sisip sangkaning iwang. Matur sisip, nénten ngawinang rered iwangé.”
    
Kapelek baana Aru Supat. Né di maluné peraha jemak, ten né di duriné. Né di duriné ampun wénten anak né peraha nyemak. Tungkul nyemak né di duriné, né di maluné bakat tanjung. Katanjung, labuh baana. Klipekanga abetné tekén Aru Supat, “Sané uningin tityang, sisip ring Bhatara ring Lempuyang, wantah asiki kakalihé paceté ngatétél, nénten kantos rejenga. Nénten kantos panyatusan.”
    
“Ules macan putih tityangé puniki, jeroné aturin tityang. Becikang antuk.”
“Nénten. Jagi anggén napi raris?” Ngujang Aru Supat mamindah baanga ules macan putih tekén anaké nika? Ngujang Aru Supat ten mamindah pakabaina saang bantihan asuwun jangkeh tekén odahné? Kapi kutun tegal, jumah Aru Supat malebengan nganggon kompor gas, pakabaina saang bantihan ten mamindah.
“Ambilin antuk. Nénten kapatut mamindah. Becikang antuk.”
“Inggih, nyadya tityang makta. Among makta. Ring rauhé saking tangkil ring Bhatara Lingsir ring Lempuyang, swécanin tedunin tityang. Ambil dwéné ring tityangé. Nénten becik antuka manah tityangé ngaraksa duwén anak.”
“Wantah luput tityang ring pacet,” marma gati pasaut anaké lingsir nika. “Luput tityang ring pacet, tangkil tityang ka alas Pulaki.”
    
Sépanan ngeh, déréng maan Aru Supat matur, makaad anaké nika ngedinin Aru Supat. Cara ten ngelah kita Aru Supat matur, cara wayang pegat jangat. Mamegeng Aru Supat. Cara matajuk batis Aru Supaté di tanahé. Mara ukana motan nyuwun saang né geruganga nika, pirenga munyi gerem-gerem uling alasé. Tinglis gati pirenga tekén Aru Supat. Sayan makelo sayan nyenikang, sayan saru, kanti ten bakat pirenga bin. Sirah Aru Supaté cara tepén anak ulung uling paungan punyan nyuhé né pinih tegeha. Masan ujan, ten iyat-iyat alasé di Lempuyang, tutug urip macan putih alas Pulakiné rejeng pacet di alas Lempuyangé.
    
“Macan! Macan! Macan!” Jerit-jerit anaké babang malaibin Aru Supat. Ten té saluka baju ules macan putih alas Pulakiné, kari gemela di lima kenawanné. Dija laut tepukina wénten macan. Iteh magimeh Aru Supat ngencanin saangné. Kapi ampun gulika ka duur batuné, ten dadi-dadi baana Aru Supat nyungkil motan lakar nyuwun saang bantihané né pakabaina tekén odahné. 7

Komentar