nusabali

Katundung Mémé Kualon

  • www.nusabali.com-katundung-meme-kualon

Tumbén mémé kualon tiangé uyut uli semengan, uli siapé makruyuk, miegan ngajak bapan tiangé. Makelo-kelo tiang nawang, i mémé uyut ulian nawang bapan tiangé mamitra ngajak anak luh, ngajak timpalné di tongos magaé. Mémén tiangé ngamélmél cara céngcéng kebés, bapan tiangé sing ada dingeh nyautin. Mémén tiangé mara suud uyut disubané bapan tiangé nglingkung luas magaé.

Uli semengan ento tiang di kamaré dogén ngoyong, ngekoh pesu ningalin reramané mauyutan. Suba sing dingeh buin munyinné i mémé, lantas dingeh munyin motor magruéng. Intip tiang uli jendélané, i mémé pesu nganggo hélm. Tiang sing nawang i mémé lakar kija. Mirib lakar nguber i bapa, apa mirib lakar ngambul mulih ka umah bajangné.

Jani tiang dogén jumah padidian. Tiang ngojog paon ningalin isin kulkasé, nyén nawang ada kué tart krana jani ulang tahun tiangé. Lacur, di tengah kulkasé sing ada kué, dedaaran ané lénan ciri lakar anggon ngrayaang ulang tahun masih sing ada. Mirib reraman tiangé suba sing inget tekén ulang tahun tiangé jani. Tungkul mauyutan uli mara bangun, kanti engsap tekén ulang tahun tiangé. Biasanne i mémé ane paling rajin nyayagayang pésta ulang tahun tiangé. Mémé kualon tiangé sujatinné sayang sajan tekén tiang, yén saihang méh lebihan sayangné tekén mémén tiangé padidi ané nglekadang tiang, ané suba ngalahin tiang limang tiban ané suba liwat.

‘Rasanné i mémé sing ja pesu nguber i bapa, sing masih ngambul mulih ka umah bajangné. Tiang seken nawang i mémé nak sayang sajan tekén tiang. Pasti i mémé pesu meli kué tart, meli saté, lawar, muah minuman anggo ngrayaang ulang tahun tiangé nyanan petengné.” Tiang ngrenggeng padidian sambilang nyeduh kopi.

Kopiné aba tiang ka kamar anggo nimpalin ngiasin kamaré. Sabilang ulang tahun, tiang setata ngiasin kamaré baan lampu kelap-kelip. Tiang masih nyayagayang lagu-lagu ulang tahun dedemenan tiangé. Kanti tengai, i mémé sing masih ada mulih. Basang tiangé suba makréok, ojog ka paon sing ada nasi muah gohné. Sajan ulian mauyutan, i mémé kanti sing maan malebengan. Sing nyidaang naanang seduk basangé, tiang pesu meli nasi sig penggakné Mén Kanji. Mara lakar nyemak motor, dapetang motor tiangé sing ada, tuah ada motorné i mémé, buina banné kempes. Pantés suba tuni i mémé pesu nganggo motor tiangé. Kanggoang tiang majalan ngojog dagang nasi.

Suba sanja i bapa mara teka uli magaé, marerod tekanné ngajak i mémé. Neked jumah, buin i bapa ajak i mémé mauyutan. Ané jani, i bapa ané liunan pesu munyinné.

“Cang ngalih anak luh di sisi ulian apa? Apang nyai nawang, ulian cang cemburu nepukin nyai paek ngajak panak wakéné. Pantes suba nyai sing nyak ajak ngaé panak uli sekat makurenan. Nyai pang sing tuyuh ngencanin bayi, apang élah nyai jumah padaduanan ajak panak wakéné. Sajan nyai anak luh jalir, demen ajak daun muda, sing buungan panak kualon demenin nyai.”

Tiang makesiab ningehang munyinné i bapa buka kéto. Dong uli pidan i bapa nak cemburu ajak tiang, pantes suba sing pati rungu ajak tiang. Tiang sing ada marasa ngelah keneh lebih ngajak i mémé. Tiang percaya, tresnan i mémé tekén tiang tuah sawates tresna rerama tekén i pianak.

“Dong Beli uli pidan curiga tiang ngelah hubungan istiméwa ngajak I Putu, pianak beliné ento keto? Bes pongah, bes pongah. Ulah aluh beli ngalih alasan anggo mélanin déwék beliné nyalanang semara dudu, mamitra ngajak timpal beliné di kantor.” Mémé kualon tiangé sing nyak kalah mamunyi. Sagét suba ada di aep kamar tiangé.

“Tu, jani magedi uli jumah dini. Mémé sing terima Putu dadi talenan dini. Sayang méméné tekén Putu, nak curigaina tekén bapan Putuné. Apang sing ené terus anggona dadalan. Luungan Putu jani magedi uli dini, apang sing ada alasan buin, apang suud bapan Putuné mamitra di sisi!”

Tiang makesiab ningeh munyin mémén tiangé nundung tiang buka kéto.  I Bapa masih jeg siep dogén, sing ada ngélonin tiang nyang abedik. Mirib i bapa cumpu sajan yén tiang magedi uli umahé ené. Ngudiang jeg nyak pas tat kala hari ulang tahun tiangé kulawargan tiangé mauyutan buka kéné. Krana tiang marasa dadi dui, tiang siep sing masaut apa-apa. Tiang mempen panganggo asetél ka tasé, laut tiang magedi tan pamit.

Sebet saja sebet keneh tiangé. Nyén men ojog tiang jani. Yén misané ojog, sing juari. Yén sig kost timpalé madunungan masih sing juari krana lakar ngulgul dogén, apabuin jani sedek malam minggu. Sambilang negakin sepéda motor tiang makeneh-keneh di jalané, laut ngojog pasisi.

Teked di pasisi, tiang tuah negak bengong padidian mabalih ombak, mabalih yéh pasihé. Prajani tiang inget tekén mémén tiangé, inget tekén abunné ané kaanyut di pasihé ené.

“Mirib mula saja, sing ada mémé ané seken sayang tekén pianak kualonné. Sing ada binanné, jeg patuh sajan cara crita di sinétroné. Uli mara nyumunin ngantén ajak i bapa, kadén ya nak seken sujati tresnanné i mémé tekén tiang, tau-tau jani tiang katundung buka kéné.”

Guminé sagét suba peteng, ngenah lampu kapalé kelap-kelip. Rasa dingin nyusup di awak tiangé ulian tempuh angin pasihé.  Marasa idupé suba sing ada né ngrunguang, suba sing ada né nyayangin, tiang ngelah keneh lakar ngrayaang ulang tahun tiangé di kafé, lakar ngibur meli minuman kanti telah-telahan pipis.

Di jalané, tepuk ampér bénsiné suba barak, lantas tiang ngojog pertamina lakar meli bénsin. Disubané maan giliran, tiang makesiab nepukin amplop putih di bagasi motoré. Sasubané mabayahan, tiang ngalih tongos marérén lakar maliin isin amplopé totonan. “Nyén ya ngejang amplop di bagasi motoré?” Tiang ngrenggeng padidian.

Mara bukak amplopé, tengahné misi pipis satus talian kenceng-kenceng dasa lembar, misi kunci, muah kertas alempir misi tulisan. Iseng baca tiang tulisané ento.

“Happy Birthday nah, Putu Gilang. Né ada bekel abedik anggo ngrayaang ulang tahun Putuné. Sorry malu sing nyidang cara tahun-tahun ané malunan, jani mémé sing nyidaang ngrayaang ulang tahun Putuné jumah. Uli aminggu, bapan Putuné suba curiga ngajak mémé. Bapan Putuné cemburu ngajak Putu. Uli dugasné bapan Putuné suba nombang mémé meliang Putu kué tart. Uli i puan mémé masih mara nawang, bapan Putuné mamitra ngajak timpalné di kantor. Sujatinné mémé sing demen nepukin Putu marasa sedih lan kuciwa di hari ulang tahun Putuné ené. Eda Putu buin ngojog kija-kija. Jani kemu Putu madunungan ka Perum Léké-Léké Blok C No 1. Ento kunci umahé suba dadi besik pejang mémé di amplopé. Kanggoang ditu malu madunungan. Kanggoang nah umah cenik, anggo hadiah di ulang tahun Putuné jani. Eda malu nyambat tekén bapan Putuné, nah!”

Prajani masriak Galang keneh tiangé disubané suud maca tulisané ento. Buin tiang mudang-madingang keneh, sujatinné mémé kualon sing ja patuh cara crita di sinétroné, i méme nak sayang tekén tiang. Buktiné i mémé inget tekén ulang tahun tiangé. Mirib ulian sing nyak ngusak-asik keneh tiangé jumah, ningehang reramanné mauyutan, i mémé nundung tiang apang ngojog umah ané suba kasayagayang.

Ulian ada Google Map, élah tiang ngalih perumahané ento. Teked ditu, mara bukak kori umahé dapetang tiang kamar tamuné suba maias lampu kelap-kelip misi ucapan ‘Happy Birthday Putu Gilang.’ Di méjané suba ada kué tart gedé sajan. Di sampingné marérod dedaaran, minuman alus cara di hotél, muah bir duang krat.

“Mirib ulian nyayagayang ulang tahun tiangé dini, i mémé kanti sing malebengan tuni di jumah. Kadén nak ngambul mulih ka umah bajangné.”

Liangé sing kodag-kodag, payu tiang ngrayaang ulang tahun padidian. Petengé ento tiang dot padidian, tiang dot ngengsapang unduké di jumah. Tiang naar kué, saté, muah dedaaran ané lénan padidian. Kéto masih tiang minum padidian sambilang ningehang musik dedemenan tiangé. Sing taunin kudang botol kadén tiang minum kanti sirahé marasa uyeng-uyengan.

Semengan tiang enten, kisah-kisah bangun ulian marasa basangé nyeb-nyeb. Ibi petengné sing taunin kanti jam kuda mamunyah padidian. Mara kedatang paningalané baat sajan, tiang makesiab ningalin awak tiangé malalung, tangkah tiangé barak-barak. Mara makipekan ka samping, sagét ada mémé kualon tiangé ngengkis nylepetég sing mapanganggo nyang akesétan. 7

Komentar