nusabali

Cover Hari Ini

NusaBali.com Cover Hari Ini

Ingin Berlangganan Koran Nusabali? Hubungi Tim Sirkulasi 0361-227410

Langganan Edisi Digital

Nusa Ning Nusa


15 May 2024
MUTIARA WEDA: Larut dalam Bhakti

yady evaṃ tarhi bhaktiḥ kathaṃ syād ity āha tatrādau para-lokato bhayam ataḥ puṇye matir jāyate sambhedas tata eva sādhuṣu bhavet teṣām prasādodayāt  śraddhā syāt bhgavat-kathaāsu ca tato bhaktir viraktis tatas tattva-jñānam amanda-sāndra-paramānandaṃ samudyotate (Hari-bhakti-kalpa-latikā, 41)