nusabali

Mén Bekung

  • www.nusabali.com-men-bekung

Mirib tusing lakar blabar yéh mata, yén tiang nyak nuutin keneh reramané dugas pidan. Nasiné jani suba dadi bubuh. Makamben di sunduk, jani sabilang wai maselselan.

Mirib saja ulian piwal tekén munyin rerama, pakéwehé teka mapunya. Dadiné mababaan pakéweh ngendon kapisaga ngenjuhang awak.

“Luh, yén dadi idih, kenehang buin pajalan ané lakar luh jalanin. Rasaang bapa, iluh tusing pantes lakar masanding ngajak Putu Réndi. Saja ia kasub baan kasugihan. Unduk dadaaran lan papayasan, mirib luh saja tusing ja lakar kuangan. Nanging yén tolih, bikas naké truna ento tusing ja beneh,” kéto bapa nuturin déwék tiangé, dugasé suud matekap di betén punyan binginé.

“Pa, keneh tiangé suba tusing nyidang buin nambakin. Demen tiangé suba sanget kaliwat. Buin pidan, yén tiang suba jangkep mapakurenan ngajak ragané, suba dadi somah tiangé, ditu tiang suba pantes lakar nambakin Beli Putu, apang tusing buin demen nginum-inuman keras. Mirib ulian ragané tondén ada ané ngatur, ngaénang tusing bisa nambakin indria,” kéto tiang masaut, nyujatiang apang reramané cumpu tekén Beli Putu anggona mantu.

“Mémé tusing ja lakar nombang, luh ngantén ngajak Putu Réndi. Yén suba madasar pada adung ajak dadua, kujang men,” kéto mémé nyautin. Ningeh pasaut méméné, bagiané ngancan nincap, wiréh ada ané mabéla tekén tresnan tiangé.

“Méméné, tusingké méméné jengah ningeh munyiné Beli Sukada, ngajak Mbok Suderi ané ibi? Tiang lek. Mara dingeha pianaké lakar anggona mantu, raos boya-boya umbara di jalanné. Ento macihna ia tusing ja setuju lakar nganggon pianak iragané mantu.” 

Reramané Beli Putu Rendi saja mula tusing setuju pianakné lakar ngantén ngajak déwék tiangé. Yén alih saihang, saja buka tanah kalawan langit, sanding kasugihan lan tiwas kaluargan tiangé. Nanging, Beli Putu Réndi patuh kekeh buka tiang, mabéla tresna. Ento ané ngaénang reramané ipidan makelo-makelo, nyidang nerima tiang anggona mantu.

“Céwék matré, kudiang men. Tusing ja nyak lakar ajak idup melarat natak panes tis guminé,” Wayan Kocongan nandelang gedeg basangné, dugas tiang megatang tresna ngajak ia, nguberin Beli Putu Réndi.

Ipidan sasukat tiang mara matunangan ngajak Beli Putu Réndi, liu ané nyambat tiang dadi nak luh matré. Nak luh ané ulap arta brana. Nak luh ané tusing nyak lakar idup melarat. Liu bajang trunané iri, tiang lakar ngelah kurenan sugih. Nanging tuturé tusing runguang tiang. Tuturé ento kalahanga baan demen tiangé ngajak Beli Putu.

Jani mara tiang ngrasaang sakitné. Sakit ané nebek, sakit ané nusuk, satmaka belati tajep ané nebek kanti ka ulu ati. Ento madan pabaan anak makurenan, tusing makejang lakar nepuk jalan bagia, jalan ané mulus. Jalan anak makurenan pastika ada batu panyantul ané patut liwatin.

“Dot ngelah mantu apang nyidang ngaénang cucu, nanging mantu bekung teka mai. Nyén kal baang ngawaris kasugihané dini?” munyin matuané pepes kadingehan buka kéto. Masasimbing di arep tiangé, mesuang munyi ané nyakitin. Sanget nusuk keneh, raos matuané buka kéto.

“Luh, da ento sangetanga. Mula pabaan nak tua, raosné tusing dasarina baan keneh. Tuah ulah aluh mamunyi mesuang kitan kenehne,” Beli Putu ngarumrum. Ulian rumrumanné totonan, keneh tiangé degdeg. Sakit ulu ati tekén raos matuané, sida kaubadin baan imbuhan gelutan tresnané Beli Putu. “Beli ngidih pelih tekén raos méméné busan.”

“To nguda beli ané ngidih pelih? Beli tusing pelih. Reramané ngomong kéto, masi tusing ja pelih. Rerama nyén ané tusing makita tekén cucu, yén suba namping mantu. Mula nasib iraga mapakurenan, nepuk buka kéné, Beli. Nak mula suba madan pajalan. Lan acepang, dumogi Paramakawi ngicén pamargi sané becik, Beli.”

Diastun sabilang wai raos pedih-pedih kadingehang, tiang tetep mutsaha tusing lakar engsap ngayahin kurenan, ngayahin matua. Diastun sesimbangan matuané ngancan wai ngancan natunin keneh. Diastun sasimbingané ngancan wai, ngancan ngalipuk kanti ka marginé agung. Diastun kanti suba abanjar, kanti adésa, mirib kanti saisin gumi jani suba oraina di sisi, tiang tetep tegteg tekén swadarman tiangé dadi kurenan dadi mantu. Tiang tusing ja lakar obah. Wiréh mirib suba dadi paduman idup tiangé, majatu karma ngajak Beli Putu Réndi, ané kayang jani tusing nyidang ngentikang sentana. Ulehang tiang kenehé apang tusing karasa baat. Silibang tiang tatun tiangé dadi somah, ané tondén nyidang ngelah pianak. Gedegé bisa tusing nyidang baan nanggehang, ningeh ortané di sisi. Apabuin kanti sandinganga ngajak Luh Putri, laad tunangané Beli Putu dugasé nu truna. Kudianag men.

“Mih, gantengné? Yén sing ipidan Putu ngalahin ragané nguberin Mén Bekung, cucun méméné suba amun né kelihné. Mih…” kéto raos matuané dugasé Luh Putri ngaliwat di malun umahé nyangkol pianakné. Ditu matuané nyidang ngenahang rasa bagiané. Nanging di arep tiangé, tuah sebeng, selsel ané édéngina awak tiangé. Unduké totonan tuah ngaénang yéh matan tiangé makebior. Bibih tiangé caket, tusing nyidang ngomong apa. Dadi nak luh tan paaji, disubané sandinganga ulian kajelékanné.

Ortané di sisi masi sayan panes kadingehan. Ngancan joh liwat galahé matanjung taluh, ngancan ramé anaké ngadanin déwék tiangé Mén Bekung. Mén Bekung! Mén Bekung tusing ngelah pianak. Ortané ento tusing ja ulian nak lingsir, utawi matuan tiangé déén ané ngadanin déwék tiangé. Jani nak bajang, nak truna, kanti nak cenik, makejang nyapatin tur ngadanin tiang Mén Bekung. Kanti panyamané padidi jani suba patuh tusing ngelah rasa. Suba tusing bisa ngajinin keneh tiangé dadi nak luh. Yén tusing mula titah Widhi, nyén dadi pakurenan lakar nyak tusing ngelah pianak?

Komentar