nusabali

Ngigelang Tresna

  • www.nusabali.com-ngigelang-tresna

Uli cerik Wayan Arta demen pesan ningehang suaran gamelan. Ia dot pesan bisa magambel. Ia ngelah keneh yén magambel ento pasti bagia.

Petengné ento bas seleg sajan Wayan Arta latihan, dot sajan apang énggal bisa. Galahé suba ngancan peteng, ia engsap ngelah janji lakar pesu ngajak tunanganné. Suud ningalin missed call muah WA ané majeljel uli tunanganné ento, ia mapamit mulih ngajak pangurukné ulian suba kaliwat peteng lan marasa kenyel. Krana malam minggu, di margané ia liu nepukin truna-trunané ngandéng tunanganné magelut mesra, ditu ia mara inget ngelah janji lakar matemu ngajak tunanganné. Rasa kenyelné prajani ilang, ia jejeh tunanganné kuciwa lan buin mamedih. Nyangetang ia ngilut gas sepéda motorné apang énggal neked di kosné.

Neked di kos sépan-sépan ia mandus lan nganti pangganggo lakar ka kos tuanganné. Satondén majalan, ia mara makeneh maca WA tunanganné ané tondén bakat bacana, nyén nawang ia nagih gapgapan. Liu sajan WA uli tunanganné. Tunanganné pedih krana tusing ada balesan uli tunianné, télpunné masih sing jemaka.

“Ngudiang dogén beli uli tuni, adi sing angkat télpun tiangé? Adi sing balas WA-é. Dadi ati beli ngaénang tiang sedih nyakit ati. Tiang suba sing nyidang nanggehang beli. Pocol tiang nresnain beli uli SMA. Jani beli mamilih dedemenan beliné padidi. Beli mula muani égois. Beli sing taén ngerti kénkén keneh tiangé. Jani dogén baang tiang kesempatan buin cepok. Yén buin a jam beli sing teka, eda beli nyelsel!” Kéto isin WA-né Luh Sindi si duri, telung jam ané suba liwat. Tingalina jam di témbok kamarné suba nujuhang jam dasa lebih limolas menit. Ngénggalang Wayan Arta ka kos tunanganné. Sing kanti dasa menit Wayan Arta suba neked. Tepukina motor tunanganné ada, sandalné masih ada di aep korin kamar kosné. Bukaka koriné sing makunci. Di kamar kosné suung, sing ada nyén. Wayan Arta macelep ngauk-ngaukin tunanganné. Mara bukaka kori WC-né, makesiab dapetanga tunanganné suba kekeh. *

Madé Suar-Timuhun

Komentar