nusabali

Ngigelang Tresna

  • www.nusabali.com-ngigelang-tresna

Uli cerik Wayan Arta demen pesan ningehang suaran gamelan. Ia dot pesan bisa magambel. Ia ngelah keneh yén magambel ento pasti bagia.

Tusing taén nepukin sekaa gong masemu ucem wiadin masebeng masem ri kala magambel. Ia ngwanénang raga malajah magambel di balé banjar. Ia taén takut-takutina tekén kelian sekaa gongé.

“Melahang nepak, Yan! Eda ngawag-ngawag nepak, nyanan belah gongé.”

Wayan Arta siep krana jejeh. Sasukat ento ia pepesan mengkeb-mengkeb malajah magambel, apang tusing tepukina tekén kelian sekaa gongé. Gong gelah banjaran dogén demitanga.

Lénan tekén magambel, Wayan Arta masih demen tekén igel-igelan. Ia meled pesan malajah ngigel. Apabuin di Pura Dalem madué sasuhunan barong. Uli pidan tusing taén tepukina ada krama désané ngayah nyolahang sasuhunan. Ia dot malajah mapang apang nyidang ngayah munut nyolahang Ida Sasuhunan. Dugas ento Wayan Arta nu masekolah, kenehné malajah ngigel ngancan ngedénang, nanging di sekolahné tusing ada ekstrakulikuler tari. Bes kaliwat tresnanné tekén igel-igelan, bes kaliwat dot ngigelang barong, ia lantas ngaé barong-barongan malakar somi. Tapelné baan clebongkak. Disubané pragat, ia ngigelang barong sominé ento. Ia nyalukin di arep lan beliné di duri. Barong somi kaigelang di jumahné lantas nglawang ka rurungé, ka umah timpal-timpalné. Lega pesan kenehné Wayan Arta nyidang ngisinin kenehné ngigelang barong, yadiastun tuah barong-barongan. Kenehné liang yadiastun tusing nawang igelan barong ané beneh.

Tamat masekolah, Wayan Arta maan gaé di kota. Krana suba ngelah pangasilan, ia meled malajah ngigelang barong. Ia paling ngalihin tongos malajah mapang barong. Sing makelo lantas timpal beliné nujuhin tongos lés. Nyumunin ia muruk ngigel di Takmung ngajak beliné. Ditu maan latihan ping telu, muruk dasar-dasarné dogén. Ulian demenné ia suba lagas pentas mapang barong di Banjar Takmung, ngibur Sekaa Truna-Truni ditu ané ngrayaang ulang tahun.

Sawiréh tongos lés di Takmung tusing ada barong, dadiné ia ngalih tongos lés lénan. Timpal beliné buin nujuhin tongos lés mapang di Mengwi, Badung. Ditu ia ajahina malpal, angsel, makipek, nayog, opak lantang, muah ané lénan. Disubané cacep makejang, mara baanga tapel barong. Ulian Wayan Arta seleg muruk, kéto masih beliné saat nimpalin, sing makelo panguruké suba ngamaang nyalukin lan ngigelang barong.

Ada sawatara ping molas muruk mapang, Wayan Arta suba bisa. Sing ja di tongos lésné dogén muruk, di jumah wiadin di kosné ia masih seleg latihan. Mara ia ngrasaang sujatiné ngigel ento tusing ja aluh. Dugas latihan ia peluh pidit, awakné belus cara anak mandus. Kéto masih suud latihan, telah sakitanga awak, lima, muah batisné.

Sing karasa pujawali di Pura Dalem suba paek. Ia ngancan seleg latihan. Ia dot ngaturang ayah ngajak beliné nyolahang barong sasuhunan Pura Dalem. Satondén pujawali, Wayan Arta suba matur-atur ngajak kelihan muah jero mangkuné, mapakéling lakar ngayah nyolahang Ida Sasuhunan. Lega pesan kenehné Wayan Arta disubané kapica ngayah. Makiré pujawali, sing emed-emed ia latihan muah nunas ica majeng Ida Sasuhunan. Pujawali di Pura Dalem nemonin Buda Wagé Menail, nanging Wayan Arta lan beliné ngayah mapang buin mani petengné, nuju Wraspati Kliwon Menail. Majeljel pamedeké mabalih krana uli pidan tumbén sasuhunané masolah napak pertiwi, buina ané ngayah nyolahang krama uli ditu. Biur ortané dugas ento, ramé kramané patitakon nyén sujatiné ané mapang. Yadiastun tumbén nyolahang Ida Sasuhunan buina di pura padidi, nanging Wayan Arta muah beliné suba madan suksés mapang barong. Koplokan lima kramané saling sautin, lega kenehné Wayan Arta suba nyidang muktiang isin kenehné uli pidan.

Uli sekat ento krama banjaré marasa bangga tekén Wayan Arta. Ia nyidang muktiang yén seleg malajah pasti bisa. Yadiastun ia tusing masekolah seni, tusing kuliah di kampus ISI, ia bisa masih ngigel, apabuin mapang barong ané liu ngonyang bayu. Sing ja makejang ané bisa ngigel tari lepas bisa ngigelang barong.

Sasukat ento sabilang pujawali ia ngayah mapang barong nyolahang Ida Sasuhunan. Ia masih seleg malajahin igelan ané lén. Ia malajahin tari Jauk Keras muah Topéng Tua. Timpal-timpalné di sekaa truna marasa bangga. Ngancan liu kramané nawang Wayan Arta dueg ngigel. Ia pepes maan undangan tat kala ada krama ngelah upacara adat. Ia masih pepes ajaka ngayah ka pura-pura tekén pangurukné.

Yadiastun Wayan Arta marasa bagia ulian bisa ngigel lan maan ngayah ka pura, nanging ada rasa sebet lan rasa sakit ati ané kaengkebang. Ulian nguber dedemenan ané sanget demenina uli cerik, lantas ada ané makutang. Ia ngutang galah ngasanin manis madu tresna ngajak tunanganné. Sujatiné mula saja Luh Sindi tunanganné uli SMA suba nawang Wayan Arta ngelah cita-cita dadi pragina, nanging Luh Sindi marasa tusing kaajiang dadi anak luh. Ia pepes tusing karunguang. Wayan Arta sing pati ngelah galah ngajak Luh Sindi malam mingguan, tusing pati ngelah galah ngajak malali. Galahné Wayan Arta telah anggona magaé lan malajah ngigel.

Nuju malam minggu, dugas latihan tari topéng sig pangurukné, ping kuda kadén Luh Sindi nélpunin, WA masih kanti matumpuk-tumpuk. Wayan Arta itep latihan, HP-né pejanga di tasné. Di subané suud latihan lan negtegang bayunné, Wayan Arta lantas malinin HP-né. Dapetanga liu maan misscalled muah WA. Wayan Arta sing ngrunguang, sing ngelah keneh nyang a bedik nélpun balik wiadin ngwales WA tuangannné ento ulian ia marasa kenyel pesan. Tuni semengné suba uyak gaé di kantorné, teka uli magaé suba buin latihan ngigel. Pedih kenehné ngelah tunangan tusing pengertian.

Uli pidan Luh Sindi mula pepes miegan ngajak Wayan Arta ulian sing pati runguanga, sing pati taén nyak ajaka pesu malam mingguan. Tuni tengainné Luh Sindi ngalih ka tongosné Wayan Arta magaé.

“Beli Yan magaé pagi jani aa?” Kéto patakonné Luh Sindi di subané neked di parkiran tongos Wayan Arta magaé.

“Aa luh, nyanan gén beli mulih jam pat. Adi tumbén luh kanti ngalih beli mai? Sing magaé?”

“Magaé, kéwala tiang ngidih izin mulih maluan apang maan matemu ngajak beli. Yén sing mai alih tiang, kija men alih beli? Ping kuda kadén tiang suba pocol ka kos beliné. Beli setata sing ada di kos?” Luh Sindi mamedih.

“Kudiang men, Luh. Yén sing magaé, beli pasti latihan ngigel apang énggal bisa, apang nyidang milu ngayah-ngayah di pura. Beli mula kapah di kos!”

“Alasan beli gén!” Bawak pasautné Luh Sindi, bibihné bujuh.

“Luh suba sing percaya ngajak beli?” Wayan Arta suba milu mamanes.

“Men yén libur beli kija? Beli sing marasa ngelah tunangan? Beli nganggep tiang nyén? Nélpun sing taén, SMS muah WA sing pati bales beli. Tiang taén nagih apa ajak beli?” Muanné Luh Sindi prajani barak.

“Sorry sorry, Luh, beli sing ngelah pulsa.”

“Alasan beliné mula liu sajan.”

“Bli muruk ngigel kadén luh gratis?”

“Tiang sing peduli, buina tiang sing taén nagih pipis beliné. Tiang tuah dot beli ngelah waktu ngajak tiang. Sing ja waktun beliné telah anggo ngigel dogén.”

“Nah-nah beli ngidih pelih, suud monto uyut. Lek atin beliné mauyutan dini. Men keneh luhé jani kénkén?”

Luh Sindi siep, suba ngembeng-ngembeng yéh paningalanné.

“Ngomong naé, Luh!”

“Monto gén beli sing ngerti. Nyanan malam minggu, tiang dot pesu ngajak beli. Suba dot sajan padaduanan, ngrasaang tresnan beliné.”

“Nah-nah luh, kéwala petengan gigis nah, binjep teka uli magaé beli latihan malu, suba kadung majanji ngajak panguruké.”

“Nah, awas beli bogbog buin! Suba wadih tiang terus kabogbogin, kacampahang, cara tiang sing ngelah aji dadi anak luh.” Luh Sindi nytarter motorné lantas magedi tan papamit.

Selanjutnya >>

Komentar