nusabali

Ngantosang Matan Ai

  • www.nusabali.com-ngantosang-matan-ai

LEGUNÉ galak nyegut pipin tiangé. Kunang-kunang ngambang di duur sirahé mirib ia dot ningehang isin kenehé. Jangkrik ngering saha ngendingang petengé di balé bengong.

Ngricik munyin yéh mancur di telagané miribang lakar nganyudang rasa sebeté. Bé di tegalané tingalin tiang pada macapatan saha ngortaang déwék tiangé ané padidian di petengé puniki. Kesiran angin dingin niman kulit. Sayong nundunin tiang uling lamunan. Beli Gusti teka tur ngelut tiang uling duri.

“Luh Tu, ngudiang dini bengong padidian? Lan ka tengah!” Beli Gusti ngrayu tiang.

“Nggih beli Gus. Beli Gus dumunan. Tiang ngunci pintu dumun,” tiang ngwales antuk kenyeman.

Beli Gusti kurenan tiang sané rajin, makarya dados pegawai tata usaha ring SMA. Rauh uling sekolah ngrapiang barang dagangan ring toko bangunanné. Rambutné ingel, kumisné tipis, kulitné selem manis. Asliaban mirip artis Héngki Kurniawan. Beli Gusti anak lanang sané banget tresnain tiang. Sané prasida nyarengin suka lan duka.

Tiang wantah rabi saking sudra. Sané mangkin dados jero iriki. Sabilang wai tiang nyaga bisnis beli Gusti ring toko bangunan. Dumun tiang makarya ring hotél bintang lima di Kuta, sakéwala tiang dot nulungin beli Gusti ring toko apang nyidang ngwangun bisnis sareng-sareng santukan méweh ngrereh pegawai jujur. Ipidan sampun kakalih pegawainé karérénang kerana tusing jujur nyaga toko. Ulian punika tiang ngurus toko padidian, beli Gusti nyarengin di pété libur.

Puput ngunci pintu gerbang, tiang negak di kamar tamu sareng beli Gusti mabalih film favorit cara dugasé enu bajang. Sagét suba jam dasa peteng. Panyingakané sampun kiap. Matuan tiang teka uling kamarné lakar nyemak yéh anget. Ten wénten ujan, ten wénten angin, ibu ngraos, “Panak gaé kan luwung. Pragat mabalih film éngkénang nyak ngelah panak.”

Tiang lan beli Gusti buka jangrik kapacek. Saling sledétin, tusing ngraos napi. Tiang lan beli Gusti ka kamar. Beli Gusti matakon tekén tiang.

“Luh Tu, ada tamu malali ka toko?”

“Dibi wénten timpalné ibu beli, bu Jro Jepun wastané. Wénten napi beli Gus?” tiang nglanturang matakén.

“Suba kudang tahun ibu ajak bareng, beli ngrasayang ibu magenti kayun. Cara ada anak ngomporin ulian beli ajak luh tondén ngelah sentana.”

“Beli Gus degdegang kayuné. Minab ibu sampun edot pisan ngempu cucu. Cara timpal-timpal arisané akéhan sampun ngempu cucu. Ngiring nunas ica sareng-sareng dumogi Ida mapaica.”

Beli Gusti makenyem tur ngusap sirah tiangé. Sujatiné panyingakanné tusing prasida ngidem. Bénjangné, sawatara jam 08.00 semeng tiang sampun wusan makarya masakan, jero sampun bersih, bekel beli Gusti sampun sayaga. Beli Gusti majalan makarya. Tiang muka pintu toko, sagét wénten anak istri di arep tokoné.

“Om Swastyastu Gék, numbas napi?”

“Om Swastyastu, tiang nénten matumbasan nika. Tiang jagi ngrereh bu Jro Sekar. Ibu Jro wénten?”

“Oh, ngrereh ibu. Durusang ngranjing. Deriki malingih, tiang ngrereh ibu dumun.”

Tiang penasaran tekén anak bajang punika, nanging tiang ten bani matakén sareng ibu. Tiang nglanturang ngrapiang toko tur mabanten. Sampun wénten a jam ibu ngraos sareng anak bajang punika. Dapetang tiang suba atehina ka toko.

“Gék numbas napi?” patakon tiang santukan ipun macelep ka toko.

“Ngawit jani Manik magaé di toko. Nulungin Luh Tu apang ada marengin,” amunika ibu nyautin.

Nglantur ngatehang nak bajang punika sané mawasta Manik. Tiang marasa wénten sané malénan. Miribang wénten sané engkebanga. Nanging tiang meneng manten, apang ten mauyutan. Lantas Manik orahin tiang ngrapiang barang-barang di toko sakadi balon, baut, cét, lan sané tiosan. Tingalin tiang Manik jemet nyemak gaé, sakéwala tiang tusing bani matakon uling dija tur dija nongos.

Motorné beli Gusti dingeh tiang sampun magerung di parkir. Tiang kari mabersih ring toko santukan sampun sanja. Beli Gusti sakadi biasané, neked di jero nénten masalin busana nanging nelokin tokoné.

“Luh Tu, punapi lancar di toko?” Beli Gusti nampekin tiang sambil ngusap-usap sirah tiangé.

“Lumayan nika beli Gus,” tiang ngwales.

Uling di rak kayuné tingalin tiang Manik nyingakin tiang sareng beli Gusti. Nanging Manik mapi-mapi ten nyingakin. Ipun lantas pesu pacang pamitan budal. Beli Gusti bingung nyingakin anak baru di toko. Beli Gusti meled uning tur nakénin Manik.

“Numbas napi Gék?”

“Ten pak, em… tiang….”

Durung puput ngwales patakén beli Gusti, sagét ibu rauh saking duri.

“Né Manik, keponakan timpal ibu. Uling jani dini magaé di toko marengin Luh Tu.”

“Oh, nggih ibu,” Beli Gusti masaut sambilanga majalan ka jeroan.

“Tiang pamit dumun, bu,” Manik gagésoan nyemak tas tur majalan mulih.

Ibu ka jero nénten ngraos napi. Tiang nutup pintu toko raris ka jeroan. Kenyel sampun awai ngayahin langganan aget wénten sané nulungin. Tiang majalan sambil ngemel nota penghasilan dinané mangkin jagi aturin beli Gusti. Wawu neked ring arep pintu, dingeh tiang biang lan beli Gusti maraosan. Tiang miragiang napi sujatiné karaosang.

“Ibu ngajak pegawai baru ka toko dados ten ngorahang ngajak tiang? Sampun lali ibu indik kamalingan tur katipu olih pegawai sané ten jujur?”

“Ibu jamin aman. Manik ento keponakan timpal ibu. Mara sajan tamat kuliah administrasi. Timpal ibu ngidih gaé kan isinin pangidihné.”

“Patutné Ibu ngrembug dumun sareng tiang, ajak Luh Tu masih Ibu nénten wénten ngraos napi.”

“Suud suba ngitungang Luh Putu ané tusing ngemaang ibu cucu nganti suba limang tiban to!”

“Boya ja Luh Tu ngelah pelihé, ti….”

Durung puput nyawis raos ibu, tiang teka ngambil tangan beli Gusti mapi-mapi wénten telépon penting.

“Beli Gus ampura niki wénten télpon penting uling supplier.”

Tiang lan beli Gusti langsung ka kamar.

Beli Gusti ngelut tiang tekek. Nganti karasa sesek tangkah tiangé. Tiang ngerti tekén rasa sané karasayang beli Gusti. Suba limang tiban nyalanang grhasta, nanging durung kapica anak alit.

Sampun telu bulan Manik magaé di toko. Ibu mabaos sareng beli Gusti, nikanga ngrereh anak luh elénan. Tusing ejoh-ejoh. Beli Gusti nikanga nyuang Manik. Sesek tangkah tiangé miragi raos ibu.

“Gus, jani Ibu ngidih apang Gus nyuang Manik. Manik nak bajang jemet, polos tur seleg magaé. Manik keponakan timpal ibu. Tusing buin ragu suba pasti lakar ngmaang keturunan. Tusing cara Luh Putu kayang jani tusing ngmaang cucu!” ibu ngraos sada keras.

“Bu, tiang sareng Luh Tu boya ja nénten wénten utsaha. Ibu terus nyalahin Luh Tu. Kudang dokter sampun rauhin, ngecék kondisi tiang sareng Luh Tu. Samian dokter nguningang tiang sané bermasalah. Tiang taén nundén Luh Tu mulih. Nanging tresnan ipun seken tekén tiang.”

Ibu makesiab, nylémpoh mirengang indik sané nibénin okané. Ibu nénten prasida ngraos malih. Lantas gelut tiang apang tenang.

“Ibu, tiang sareng beli Gus jaga ngantosang matan ai. Dumogi matan ai punika sida ngicénin buah basang sakadi Déwi Kunti.” *

Olih: Ni Wayan Kristina

Komentar