nusabali

Gisiang Tekekang

  • www.nusabali.com-gisiang-tekekang

Ngenah, anak cenik ngajengit. Kondén tumbuh gigi. Kajengitné girang. Paningalanné cedang kadi sunar matan ai mara endag. Anak cenik polos, kondén nawang beneh lan pelih. Kondén nawang unduk lan sasuduk. Negak di pabinan anak luh jegég ané mayusa selaé tiban.

Makenyem girang. Potrékané ento gisianga tekek. Anak luh mapusung tagel. Bokné suba begeh misi uban. Muané suba kisut, nanging kenyemné patuh. Tileh cara ipidan. Mapenganggo kedas, makebaya. Sambilanga ngusap mua anak cenik ané ada di potrékané ento. Tusing karasa, ada ané ulung ngetél. Melusin muan anaké cenik di potrékané ento. Ada rasa ané tusing nyidayang baana nuturang. Kenehné ngumbara joh sawat. Ngingetang ané ipidan.

Luh Santi inget dugas negak di pengadilan negeri marengin sidang. Uling mara macelep ka ruang sidang, Luh Santi nguntuk, cara siap matatu di baong. Paningalané beseh, sawiréh sasai kaumbahin baan yéh mata. Ada sebet ané tusing nyidayang nuturang. Ada rasa pedih ané sesai nusuk kenehné. Nanging ia malajah égar. Malajah nuturin déwék pedidi apang nyidayang buka adanné. Nanging ketélan yéh paningalané setata ngeloh cara yéh kelebutan. Ulian pedihné. Ulian sebetné. Ulian jengahné, dadi anak luh, ané tuah nyidayang ngetélang yéh paningalan.

Luh Santi inget sajan tekén unduk ané makada déwékné buka jani. Miribang suba pajalan idup. Tulis gidaté nyemah. Karma wasanané ipidan ané makada tepuk unduk buka kéné. Ulian kangen ngajak kurnan. Ulian dot matemu numpahang rasa rindu. Kadi ombak di pasihé ané setata mauber-uberan. Numpahang rasa, nemuang tresna. Semengan suba Luh Santi nélpon adinné apang sida ngatehang déwékné ajak pianakné ané mara matuwuh kutus bulan. Lakar ajaka nengokin kurnané ané tugas di Badung. Suba ada abulan tondén mulih. Miribang sibuk pesan.

“Madé Tamba, dija ené?” Keto nyumunin Luh Santi nélpon matakon tekén adinné.

“Éh, Mbok. Tiang enu di kantor éné. Ada apa, tumbén nélpon?”

“Mani Madé sibuk? Sanjané teka uling kantor nyidayang ngateh Mbok ka Badung nengokin Beli Putu. Mbok ajak pianaké lakar kemu, sawiréh suba abulan Beli Putu tondén mulih. Nyén nawang, yén Mbok kemu ajak pianaké, Beli Putu lega. Sayan jemet magaé.”

“Nah Mbok, tiang mani lakar ngajak tunangané bareng ngatehang. Tiang tusing singgah nah, lakar ka bioskop mabalih film mumpung malam minggu.”

“Suksma, Madé. Selegang magaé apang énggal nyidayang ngantén.” Guyonina adinné apang énggal nangun grehasta asrama, sida mabulu angkep.

“Suksma mawali, Mbok. Nikmati malu masa muda.” Madé Tamba nyautin munyin mbokné.

Mani sanjané Luh Santi ajak pianakné atehanga tekéning adinné ka Badung. Tunangan adinné bareng ngatehang. Neked di malun umah més kurnané, Luh Santi tuwun sambilanga nyingal pianakné. Madé Tamba ajak tunangané tusing singgah. Lega pesan kenehné Luh Santi ngajak pianakné lakar matepuk kurnané. Luh Santi tusing nélpon kurnané, apang kurnané lega lan makesiab. Éncol pajalané Luh Santi sambilanga nyingal pianakné. Umah més kurnané pintuné matutup, nanging sepéda motorné ada ditu. Miribang kurnané nganasang bancang, masaré ulian kenyel magaé. Adéng-adéng bukaka pintu umahé. Tas ané abana pejanga di duur méjané, di ruang tamu. Sambilanga nyangkil pianakné, Luh Santi lantas macelep ka kamar kurnané. Ditu Luh Santi makesiab. Kamemegan cara sander tatit. Dapetanga kurnané di kamarné sedeng majangkut ajak anak luh. Putu Lélor makesiab ningalin kurnané ngajak pianakné ada ditu. Luh Santi galak lan ngraik. Unduké ento ngaénang pianakné makesiab lantas ngeling. Tusing nyidayang naanang kenehné belbelan, Luh Santi malaib  pesu ngajak pianakne. Kurnané pesu nguber Luh Santi.

“Luh, lakar kija?” Kurnané nguber Luh Santi ané malaib sambilanga nyingal pianakné. Yéh peningalané Luh Santi ngrébég pesu kadi ujan sasih kaenem. Lantas Luh Santi bakatanga nguber ajak kurnané.

“Luh ngoyong malu, baang Beli nyelasang.”

“Apa lakar Beli jelasang, suba jelas tingalin tiang Beli majangkut ajak anak luh.”

“Ento timpal Beliné, Luh. Tusing saja ané Luh tingalin ituni.”

“Tiang tusing perlu buin penjelasan Beliné. Ulian nongosin anak luh ento Beli tusing taén mulih nengokin tiang ajak pianaké. Eda suba tiang itunganga Beli. Nanging ené, pianak Beliné suba kangen pesan tekén bapanné. Apa Beli inget ngelah pianak lan somah di désa ané satya ngantosang Beli? Kéné nah Beli, cutetné tiang ngidih cerai ngajak Beli. Depang tiang idup tan patresnan Beliné buin. Lanturang suba Beli malegan-legan ngajak anak luh ento.”

Luh Santi nampuakang liman kurnané lantas magedi uling tongosé ento. Sambilanga ngendepang pianakné, Luh Santi nglanturang majalan.

Pianakné suba nyak mendep, suud ngeling. Luh Santi tileh kadi ujan sasih kaenem. Ia lantas marérén di pateluan jalan betén lampu mércury. Nélpon adiné ané mabalih di bioskop, apang nyemput. Buin jebosné adinné teka masépan-sépan. Adinné tusing terima ningalin solah ipahné. Nagih aliha kemu, lakar ajaka maitungan paturu muani. Luh Santi nombahang, sawiréh keputusané suba pragat, lakar ngidih cerai. Tusing nyidayang megatang sebet lan elingan kenehné Luh Santi. Pianakné tileh lelep masaré di pabinan méménné. Telektekanga ubad kenehné ento. Mara Luh Santi nyidayang suud ngeling. Luh Santi tusing buin mulih ka umah matuané. Ia mulih ka umah bajang. Ditu Luh Santi nuturang makejang, sawiréh kenehné suba cumpu, cutet lakar cerai. Bapa lan méménné maan nuturin apang buin makeneh. Apang tusing ulian basang gedeg lantas bawak papineh. Luh Santi suba kekeh tekén keputusané.

“Luh dadi janda ento anak kéweh sajan. Kénkén panampin pisagané? Uleh-ulehang buin makeneh.” Memené nuturin Luh Santi.

“Depang tiang idup tan patresnan anak muani. Tiang enu nyidayang idup. Suba kaliwat sakit keneh tiangé, Me! Nyén anak luh ané tusing sebet nepukin solah kurnanné buka kéto? Miribang mémé lakar patuh makeneh cara tiang.”

Méméné mendep tusing nyidayang ngomong apa. Sujatiné méménné nawang kénkén sebet ané karasayang pianakné. Tatu di keneh, kujang baan ngubadin? “Yén ento suba kaputusan iluhé, mémé lan bapa lakar nerima lan setata sutindih tekening pianak. Diastun abu ané lakar ulianga mulih, mémé lan bapa setata nerima, sawiréh Luh ento buah tresnan mémé lan bapa.”

Ditu Luh Santi marasa égar enu ngelah guru rupaka ané satya nerima. Lantas adinné Madé Tamba ngraos.

“Buin mani, tiang ngajak I Bapa nglapur tekéning prajuru désa nglungsur mapragat satua ngajak keluargané Beli Putu Lélor yéning suba ené keputusan mbok. Tiang nerima mbok mulih bajang. Ponakan tiangé lakar karunguang satmaka pianak padidi.”

“Ené sujati ané aptiang mbok ngelah nyama lan guru rupaka ané kaliwat sayang tekening tiang. Nanging ané jani sanget kenehang mbok, unduk pianaké. Pamragat raos di prajuru saja nyidayang lakar jalanin, ané jani tatkala lakar sidang di pengadilan indik hak asuh anak, ento ané kenehang mbok. Yéning nganutin dresta lan hukum adat di Bali, pastika lakar nutug bapané sawiréh nganutin kapurusa ané kasengguh patrilineal. Kénkén patutné mbok makeneh? Pianaké sujatiné ané makada mbok kuat. Pianaké ané lakar ngaénang mbok égar nyalanin sisan idupé, diastun mbok tusing lakar buin ngantén.”

“Mbok eda malu ngenehang ento. Baang tiang ané lakar matakon ngalih pajalan, apang Mbok ané maan hak asuh pianaké. Mbok pracaya ajak tiang lan I bapa ané lakar majalan. Tiang setata ngetohin nyama, mabela pati ngetohang urip yén kanti buin harga diri keluarga jekjeka.”

“Madé eda kanti malaksana nglawan hukum, kenehang masih masa depan Madé. Mbok, pianaké, I Mémé lan Bapa lakar setata magantungan ngajak Madé. Paling melah Madé ngalih pajalan, ngidih tulungan.”

“Nah Mbok, precaya ngajak tiang. Ané jani mbok malu negtegang keneh lan runguang pianaké apang buin pidan luungan nasibné.” Lantas Madé Tamba mapamit lakar ngalih pajalan, matakon tekén timpalné.

Sagét biur ortané disisi. Luh Santi orahanga ngambul ka mulih bajangné ulian tusing kaisinin kenehné nagih meli mobil. Lantas Luh Santi ngalih mitra ané sugih tur ngelah mobil. Kadirasa kondén tuh paningalané ulian sebet lan sedihné. Jani buin ada raos buka kéto ané natunin. Méménné nuturin Luh Santi apang tusing nyangetang raos di sisi.

“Gamongan kladi jaé, omongan dadi gaé, ngujang ento sangetang. Ané utama keluarga jumah suba nawang kénkén unduké ané benehné. Sumaga wadah kranjang, pisaga bakat rambang. Jani pianaké selegang ngrunguang, apang tusing ulian pikobeté ené, kanti engsap ngajak pianak. Kemu jani aba tresnané. Kemu jani kipekang kenehé, sujatiné pianak ané etohin krana ditu lakar tongos ngantungang sisan idupé.” Méméné ngelut Luh Santi, sambilanga ngusuhin bokne ané sambeh tusing maan kena suah. Patuh cara kenehné ané sambeh.

Di pengadilan, Luh Santi ngedénang bayuné. Matepuk ngajak kurnané ané lakar dadi mantan lan matuané ané sebengné sing dadi tawah aji keteng. Luh Santi tuah nguntuk. Inget tekén pianakné. Kenyeman, kedekné lan elingané setata kaingetang. Ane setata anggona kenehan, yéning hak asuh pianakné tusing bakatanga. Ditu Luh Santi marasa suba mati. Tuah pianakné ané makada déwékné kuat nyalanin sisan idup. Pianakné anggona ubad. Madé Tamba nongosin Mbokné negak di sampingné. Saja buka pangaptiné. Ané sanget arepanga jani bakatanga. Hak asuh pianaké Luh Santi makatang. Matuané tusing nerima, nanging suba kaputusan pengadilan. Disubané makejang suba pragat, matuané buin ngaé duhkita. Matuané cutet tusing terima cucuné kagelahang Luh Santi, sawiréh tusing ada panglingsirné Luh Santi numitis ditu. Cucuné wenang ngoyong ajak dadong lan pekakné. Buin unduké ané suba pragat nagih abana ka adat apang Luh Santi karaosin baan adat. Madé Tamba nawang unduké ento tusing masih terima. Surat keputusan pengadilan anggona dasar ngraos
lan unduk ané makada Mbokné nagih cerai suba katuturang makejang. Apabuin Mbokné tusing buin lakar ngantén. Kondén pragat unduké ento, sagét matuané ane lua teka ka sekolah pianakné Luh Santi, nagih nyemput cucuné. Luh Santi tusing ngomong apa, sangkola pianakné lantas ajaka mulih. Munyin matuané ané galak lan kasar tusing runguanga. Luh Santi tuah ngisiang tekek liman pianakné.

Suba selaé tiban unduké ento enu ingetanga ajak Luh Santi. Potrékan dugasé pianaké aoton enu tekek gisianga. Sagét ada ngetok pintu.

“Mbok, suba antianga ajak warangé.” Madé Tamba teka ka kamarné Luh Santi.

“O, nah Madé, Mbok jani lakar pesu, antosang buin jebos.” Sambilanga ngusap yéh paningalané lan ngejang potrékan ané makelo gisianga. Sambilanga menangin payasané, sawiréh lakar liu ada tamiu teka. Madé Tamba ngantosang Mbokné pesu, lantas ajaka bareng majalan ka balé daja. Saja tamiuné suba ramé teka lakar ngupasaksi pianakné jani lakar ngantén. Pianakné ané ipidan sanget kaetohin. Pianak ané ngubadin kenehné sabilang wai kanti nyidayang ngliwatin pajalan buka jani. Ditu ada rasa bagia, sawiréh pianakné lakar malajah magama tua. Malajah nyalanin grehasta asrama. Nangun keluarga. Ané sanget aptianga, apang tusing nasibné cara méménné. Luh Santi merasa égar buka jani, sawiréh liu ngelah keponakan ané suba cara pianakné pedidi. Pianakné Madé Tamba suba panyamaanga ngajak pianakné. Ento ané ngranayang Luh Santi tusing taén nyelselin déwék ulian tusing buin ngantén. Tingalina pianakné mapanganggo pengantin jegég pesan. Luh Santi cara ningalin déwékné ipidan. Paekina pianakné. Gisianga limané tekek pesan. Liman calon mantunné pada gisianga. Lantas Luh Santi ngraos ngajak calon mantunné

“Cening, ené liman pianak méméné. Eda pesan cening nglébang lan lémpas tekén semaya nangun grehasta asrama. Baat tresnan méméné tekén pianak, diastun abuné cening uliang, mémé lakar setata nerima. Ené liman pianak méméné, gisiang tekekang!” *

I Nyoman Agus Sudipta

Komentar