nusabali

Kolok

  • www.nusabali.com-kolok

Cok cok cok, gasal gasal gasal, tluda, tluda, tluda, akéto uyut para bebotohé di kalangan tajené. Sang pekembar pacang siaga lakar ngelébang siapé ané lakar maadu.

Sedekan ento siap ané lakar mapalu ulesné pada aéng tur ngegaokin. Ané sisi kangin siapé mabulu biing jambul godég rupa, ané sisi kauh siapé mabulu putih bang karna dimpil karo. I Wayan Godar kagiat kenehné mara nepukin siapé kadadua buka kéto ulesné, ia tondén bani metoh. Di sampingné ada anak tua ané ngorahin ia apang ngetohin siapé ané biing.

“Hé… Yan Godar, ento tohin ané mabulu biing, sinah lakar menang, bapa lakar ngetohin ento masi.”

Wayan Godar tangkejut, sawiréh ada anak tua ané ngorahin ngetohin siap biing, buina anaké tua ento nawang adané. Pamuputné saja menang siapé ané biing, ngalahang siap putihé.

“Suksma bapa, suba ngorahin tiang ngetohin siap biing, dadiné tiang menang satus tali rupiah,” kéto raosné Wayan Godar.

“Bapa masi maan ukupan karoblah rupiah, Yan. Jalan jani ka warung Yan, bapa dot nginem arak,” kéto pacawis anaké tua tur sahasa ngisiang limané Wayan Godar ngajakin majalan ka warung dagang araké.

“Jero dagang tiang meli araké a gelas,” kéto raos anaké tua ento tur ngenjuhang dagangé pipis. Dagangé lantas ngenjuhin arak a gelas tur digelis kainem olih anaké odah ento.

“Yan, sing meli arak? Bapa ané nraktir!”

Kacawis olih Wayan Godar, “Tiang tusing biasa nginem arak, Pa. Tiang takut punyah.”

“Ha… ha… ha… Sajan Wayan belog né….! Nah tusing kénkén, buin mani bapa ngajahin apang tusing punyah,” kéto raosné laut magedi ngojog kalangan tajené.

Di mulihné uling matajen Wayan Godar mapineh-pineh, adi nawang anaké tua ento tekén adané tur sabilang matoh setata menang. Pamuputné di umahné ia inguh ngenehang nyén sujatiné anaké tua ento. Buin teluné katemu buin Wayan Godar tekén anaké tua ento. Ia suba inget tekén ciri-ciriné. Pangadegné tegeh, kumis jempé, bokné selem sada kekeh.

“Hé… bapa buin katemu, kénkén kabaré?” kéto panyapa Wayan Godar.

“Né cening nu inget tekén bapa, ajanian seger oger, yén sing maan matajen bisa puruh bapané kumat,” kéto panyawisné.

Cok cok cok, gasal gasal gasal, dapang dapang, kéto iur munyin bebotohé ngebekin

kalangané.

“Yan Godar, ento tohin ané ba daja, sinah lakar menang!” kéto Bapa Botoh nujuhin Wayan Godar apang ngetohin siap brumbun nglawan siap ijo. Pamuputné saja menang siap brumbuné ento. Wayan Godar maan ukupan satus tali rupiah. Ban sesai nuutin bapa botoh ento makrana ia terus menang matoh.

“Yan Godar, buin kesep yén suba suud tajené ajaka malali ka umah bapané ditu di bongkol bukité daja,” kéto raosné Bapa Botoh.

“Nah bapa, tiang apang nawang umah bapané, sawiréh bapa terus nulungin tiang kanti tiang menang terus.”

Di subané suud tajené, Wayan Godar ajaka Bapa Botoh majalan ngajanang uling désa tongos tajené, nuju bongkol bukité ba daja. Teked ditu ia mekesiab, sawiréh umah Bapa Botohé malénan pesan. Umahné maraab ambengan, bunter majelanan abesik tan pajendéla. Ampikné aji tanah. Ditu ia ajaka negak matatakan tikeh pandan di ampiké.

“Nah Yan Godar, jani bapa ngajahin apang bisa nginem tuak miwah arak,” kéto raosné Bapa Botoh tur sahasa macelep mulihan lakar nyemak tuak miwah arak. Bapa botoh nyemak limang botol arak tekén telung botol tuak, muang ngaba cangkir dadua ané antik jenengné.

“Né Yan cobain a tengan cangkir malu!”

Pamuputné Wayan Godar bani nginem araké tuah a tengan cangkir. Lén pesan ajak Bapa Botoh, nyidayang nginem petang botol arak miwah telung botol tuak. Wayan Godar makesiab tekén Bapa Botoh, ia marasa matimpal tusing ajak manusa, sawiréh yén manusa sinah suba punyah, kéto papinehné.

Bapa Botoh ngaku ngelah pianak luh adiri, tur kurenané suba makelo ngalahin mati.

Buin jebosné sasubané suud nginem tuak arak, Wayan Godar ajaka malali-lali di pisagané, ané umahné patuh cara umahné bapa botoh.

“Nah jani Wayan mulih malu, suba makelo dini, né baanga ngidih siap dadua,” kéto raosné Bapa Botoh.

Ditu lantas Wayan Godar atuanga ka pamesuné tekén Bapa Botoh. Teked di pamesuné, dapetanga guminé suba sandikala, ditu ngénggalang Wayan Godar mulih ka umahné, kabenengan umahné tusing joh pesan tekén tongosé matajen.

“Bli Wayan, dadi mara beli teka, ené suba jam kutus peteng kanti, biasané jam lima suba teked jumah,” kéto patakon kurenané sambilanga nyagjagin ané muani.

“Luh kadung beli maan malali kema sik bapa botoh, tur beli baanga ngidih siap dadua, né jemakin siapé luh, pejang ditu delod, tekepin aji guwungan!” sambilanga ngenjuhin siapé. Disubané ngejang siapé, lantas Luh Cablek ngaénang kurenané kopi.

Sasukat Wayan Godar matimpal ajak Bapa Botoh, prajani idupné matingtingan. Uling geginané ngangon bébék, jani ané Luh masi suba ngelah warung kopi miwah ngadep jaja Bali. Wayan Godar sadina-dina tetep ngangonang bébék, sakéwala yén maan galah luung ia luas ka tajen. Siap ané baanga tekén bapa botoh ané mabulu putih kaadanin I Mayajaya, ento abané ka tajen tur tohina a yuta rupiah. Nasibné mula aget, siapé ento menang nglawan siap biing jambul. Sakéwala siap putih ané menang ento satekedné jumahné tusing nyak neda, ngrungkukang pamuputné mati. Sedih pesan Wayan Godar tekén matin siapé ané sayangana ento.

Buin pitung dinané, teka Bapa Botoh ka umahné Wayan Godar, saha ngaba gapgapan biyu telung ijas. Dinané ento sawetara jam lima nyoréang.

“Bapa dadi nawang umah tiangé? Nyén ané nujuhin?” kéto patakoné Wayan Godar nyagjagin lantas ngajak ka ampiké balé daja.

Wayan Godar ngorahin kurenané ngaé kopi dadua. Luh Cablek bingung, adi dadua

ngaé kopi? Tusing tepukina ada tamiu, sakéwala apang tusing nguyut ajaka ané muani, ia nuutin dogén tetagihan kurenané.

Makelo Wayan Godar matutur-tuturan ajak Bapa Botoh, sawiréh arang kacunduk di tajen. Sakéwala ia enu inget tekén legané Bapa Botoh ngemaang ia gagelaran Ajian Kepatining Sata. Ento makrana ia tusing taén kalah matajen. Pamuputné Bapa Botoh ngraos kakéné “Cening Wayan Godar, tekan bapané mai wantah mapisarat pesan, apanga jani cening nyuang pianak bapané ané bajang anggon kurenan!”

“Bapa tiang tusing nyidayang ngisinin pangidih bapané, sawiréh tiang suba ngelah

kurenan, miwah suba kapaica sentana tigang diri.”

Ping telu ping pat Bapa Botoh ngidih olas tekén Wayan Godar apanga nyuang pianakné. Sakéwala terus katulak tekén Wayan Godar. Prajani gedeg pesan bapa botoh, muané barak, batis ngejer, ditu lantas ia nyekuk Wayan Godar, suud nyekuk

lantas ia magedi ngedébras.

Wayan Godar suud kacekuk ia tusing nyidayang ngomong. Jani ia kolok. Kurenan miwah pianakné inguh paling tekén unduké ané nibénin. Suba mailehan Wayan Godar ajaka maubad ka balian-balian sane sidi di wawengkon gumi Bali, masi tusing seger. Pamuputné, minab suba panumaya ia seger oger sakadi jati mula, tusing ubadina jeg seger padidiana, bisa buin ngomong. Wayan Godar ngraksa gelem kolok sawetara nem bulan. Di segerné Makita masi ia ka tajen. Setata menang matoh. Inget ia tekén pabesen Bapa Botoh, kakéné “Cening Wayan Godar, melahang ngubuh siap bapané ané mabulu buik tekén gagelaran Aji Kepatining Sata sinah Wayan terus menang matajen, sakéwala menang matohé tusing dadi lebihan tekén ping telu.”

Mapewanengan nem bulan uling segerné, I Wayan Godar buin lalinina tekén nyamané Bapa Botoh. Ia malali ngajak kurenan miwah pianakné sawetara tuwuhné duang tiban. Ditu Wayan Godar inced ngorahin ngaénang kurenané kopi tatelu. Kurenané buin marasa tangkejut sawiréh tawanga tusing ada tamiu dadi liu ngaé kopi. Sakéwala bes takutné ajak kurenané, payu masi ia ngaé kopi tatelu, lantas abana ka ampiké di tongos Wayan Godar negak. Wayan Godar ngemaang tamiuné kopi padun besik tekén jaja-jaja Bali. Luh Cablek buin ngojog warungné sawiréh ada ané mablanja. Sagét wong samar ané matamiu ka umahné salah tampi, sawiréh pianakné tusing baanga pisuguh inuman. Wong samaré pedih, “Ih cai Wayan Godar, dadi pianak cangé tusing gaénang téh? Sajan jelema tusing ngelah pangrasa, amonto

suba tulungin terus di tajen apang kanti menang!”

 “Ampura beli Gedé, tiang lali ngorahin kurenan tiangé ngaénang téh.”

Prajani wong samaré majujuk, “Bah né cai sajan jelema mrekak!” kéto bangras wong samaré, laut ia ngampok pipiné Wayan Godar nganti Wayan Godar nyeréndéng tur pungkat maglebug di ampiké.

Ban gedegné lantas wong samaré ajaka kurenan miwah pianakné mulih. Luh Cablek nyagjagin kurenané sawiréh dingeha ada munyi maglebug uling di warungné. Dapetanga kurenané suba niwang. Di subané Wayan Godar inget, Luh Cablek makesiab sawiréh ané somahné tusing nyidayang ngomong. *

Pandé Putu Alit Antara

Komentar