nusabali

Satua Déwa di Patuakan

  • www.nusabali.com-satua-dewa-di-patuakan

Pasliwer anaké liwat di aepan tiangé. Tongos tiang ngijeng di perapat sisin pasihé. Sabilang wai tiang mabalih bendéga luas ka pasih, ada ané mancing, ada masé ané mencar.

Ané pepes nyinggahin tiang tuah dagang acung sisin jalané. Ia ngacung ciki-ciki, roko, minuman, pemanisan, ada masé ané ngacung canang jangkep misi dupa kuwangén anggon mabakti di sisin jalané.

Uli joh makenyah wastran Diah Adnyaswariné. Ia bajang  désa uli Batan Kendal. Sawai ia ngwopin méméné madagang canang. Cara biasané, disubané suud nabdabang dagangané, tusing engsap Ia maorahan ngajak tiang, apang bareng-barengin nongosin dagangané. Semeng-sanja tiang ayahina, kopi, yéh, jaja, setata gaénanga, makada kimud tiang yan tusing nulungin anak ceriké ento. Pajalan Diahé sadah ngolét, sawiréh nyuwun bodag misi dagangan sambilanga nampa canang wadah lampid. Tusing taén engsap Ia nunas ica, sesapané sajaan-sajaan las, nudut kayun. Munyi caah cauh tusing taén, apabuin kanti matingkah soléh cara sakti kéwala mrogbog. Kenyah bajun Diahé sayan maekin tiang, boya ulian payas bungah ané saluka, nanging ulian seleg ngrastiti Widhi awakné buka mesuang caya. Di kénéh tiangé, ané modél kéné mara patut tulad, jujuh anggon anak luwih guna.

Sajaan clebingkah batan biu, belahan pané belahan paso, laksanan manusané maéndahan. Tusing ja anak luh cara I Diah dogénan ané nyinggahin, liu ada modél lénan. Dugas Soma Umanis Sungsang peteng, tepuk tiang mobil gedé mrérén di aepan tongos tiangé ngijeng. Uli tengah pesu  pekak-pekak kéwala enu siteng, limané tengawan tengébot marajah baan jaum, udengné selem mabunga pucuk, makaca mata selem, bajuné selem, majas, ambed poléng, kamené selem, tungkedné gantut, duang lengkat cara pusut anggon macek plangkan. Ia tuwun uli mobil méwahné, ngajak iringan tetelu, besik supir, bin dua anak luh cara panyeroan. Satondéné matingkah tusing engsap mesuang roko akatih laut siupa. Iringané nabdabang banten. Tiang nlektekang apa ja gaéna anaké totonan.

Uli keben pekak gaulé ento pesu carat coblong, petabuhan arak berem palsu oplosan lan minuman gelas anggona wadah tirta. Kapatpaté negak, ngidupang dupa padum akatih, pekaké ngaba dupa lebian, pitung katih. Makejang ngrepgepang, masarana pajati mirib ulian meli di jalané. Jajané maong, bungané berek, woh-wohané suba kisut. Japané kauncarang uli bibihné ané madukan ebo roko ngajak arak ijung kidang asli ané oyota busan di jalan. Sumingkin lemeng, sumingkin nadi sekané. Ada ané ngréhgéh, ada masé ané ngigel, ada ané tuah ngoyong glayut glayut. Ngilis dingeh tiang, acep-acepané apang maan kasaktian, musuhné apang jejeh. Uli joh slamparang tiang batu bulitan, satondéné katimpugang, lakar kiladin malu pang seken neket ebon sengéng kamen tiangé. “Kletokkk...” batu nepén bokorané. Kadén lakar malaib, puiiihhh sumingkin nadi, malah igelina bokorané. Suba med tiang kedék mabalih préman pensiuné ngigel, jeg kal kalin depang gesyuh kanti semengan.

“Krincing... krincing... krincing...” munyin gelang Luh Siti mapadu ri kala ia ngayabang canang lekesané. Suba uli sia bulan Luh Siti anteng mai. Sabilang mai bokné ané semira barak kapusungin, buka jempong brahmana. Tusing taén engsap, jempongné kategul baan genitri. Bunga pucuk miwah cempaka kacelekang di jempongé ento. Gidatné mabasma adeng selem. Bajuné setata bungah, makenyah putih ulian payet muté-muté. Brosné alpaka matumpang telu buka candi rebah tuwun. Tusing engsap makamen selem misi kaambedin saput poléng. Tlektekin tiang uli semuné, ada aliha clapat-clapat dini. Sabilang Sukra peteng, Ia mai. Tekané bisa padidina, bisa masé ngajak timpal-timpalné ané modélné patuh.

Dugas Sukra Wage Wayang, Ia teka cara biasané. Tekané ngajak iringan. Ia negak paek padunungan tiangé. Ngaba pajati. Ia ngrepgepang, ngaba dupa acekuk, sumingkin makelo Ia sumingkin nglépat. Dupané acekuk kuceka, sisan kucekané celepanga ka bibihné, mirib Ia ada ngencegin, tiang tuah mabalih dogén. Sambil ngemil mako, Ia bangun grahgah gruhguh cara anak lingsir pajalané matungked. Ia ngetisin pangiringné baan yéh ané abana wadah payuk pangedang. Ada ané siama, ada masé ané puk-puka baan lis ané malakar aji slépan. Uli bibih anaké ento ngarod, “aduhhhh... aduhhhhh... sakit”. Saru sakit ulian mula penyakitan apa sakit ulian tigtiga baan lis. Ané ngilis dingeh tiang, ia ngajap-ajap nunas seger, “icén seger tiang ratu... icen seger.”

Ada dasa menit anaké tigtiga, siama kanti gemang licit. Med suba tiang mabalih, lakar jemak clebongkakan nyuh gading laut slamparang paek anaké ento negak, makada makesyab I Siti nepukin, prajani ilang gruguh gruguh tuané. Tiang nawang, sawai-wai I Siti tuah dagang tuak ané dadi tundik, kéwala sekat Ia anteng mai, tumbuh kadéwan-déwané, ngaku ngiring, mirib ngiring pakayunan.

Ada ané banyol, dugas rainan Saraswatiné cara biasa liu murid-muridé mai. Ada ngajak rombongan, ada ajak demenané, ada masé ajak didina. Makejangné pada-pada sregep lakar ngulengang kayuné. Ada mula seken-seken kénéhné las nunas apang rahayu, ada nunas apang lulus ujian perguruan tinggi, ada masé ané nunas apang dueg ngresepang paplajahané. Ané di bucu mati ané paling lén tlektekin tiang, boya payasané ané makada, nanging semuné ané ucem, paliatanné len, bibihné kumat-kamit, limané tusing ngoyong-ngoyong, adané Putu Asemara. Ia murid kelas telu SMA ané makikén tamat. Ortan timpal-timpalné, tuah Ia anak muani di sekolahné ané konden ngelah tunangan, pang dasa nglemesin ping molas koné tolaka, kéto luh-luh timpalné dingeh makrimik.

“Apaké Asemara kasmaran?” maadukan patakoné di kénéh tiangé. Peliatan tiangé tusing léb teken anak truna totonan. Tingkahné ngaénang atiné uyang. Ada molas menit suba Ia negak didina, tan patimpal. Dupané ané tuni idupanga suba telah atenga. Empuga plastik ané misi bunga anyar mara alapan, Ia mabakti. Uli kidemané tiang nawang, uleng pesan kénéhné nunas ica, nuwek buka purus akasané mancung pertiwiné. Sakabedik intip tiang ané sambata, sajaan tusing ada lén, “Ratu icén tiang jodoh, anak luh jegég, putih, bokné lantang, apang moleh, suksema.”

Ngikik tiang kedék nepukin pangaptin Asemarané, olas kénéh tiangé, jemak tiang bunga mawa sisan anaké mabakti lantas anggon tiang nagel Luh Kasiani ané negak di aepané. Luh Kasiani makipekan, tepuka ada bunga mawa ngatut di bokné sosoh magambahan, toliha I Asemara ané kajengat-kejengit, ada ané lén tepukina di matan Asemarané.

Marérod rainan panelah wukuné, suud Saraswati jani rainan Banyupinaruh teka. Cara biasané tiang ngijeng mabalih anak teka pasliwer ada ané ngemang gagapan nasi bira, nasi kuning misi kacang saur, yén cara dini adané nasi yasa. Uli semengan kanti peteng liu anaké liwat pasliwer, nanjek lemeng ané teka malah ané modél-modél. Adané Jero Lavénder, Ia kasub nambanin, uli anak bebainan, kena cetik, kanti gelem amah liak seger baana. Sawai Jero Lavénder dadi guru sekolah menengah, nyaluk sanja meséh maambed poléng, mabaju kebaya prancis mael. Kéto koné patut busanané sabilang nambanin lan meluasang. Di balé dauhné ané isinanga emped totonan ragané nambanin, kamar suci koné adané. Busanané sarwa gadang, di aepané misi lampion Cina, satondén anaké matamba biasané misi bakar uang emas. Uang emasé suba kasayagang ditu, mapunia duang dasa tali suba maan abendel. Ko Aliang adan distributor uang emasé totonan, mudah pokokné tuah aji limang tali pyah sedeng anggon didian.

Suba suud ngayabang banten jagi nambain anak truna tuwuh sawatara tamat SMA madan Wayan Gosa. Ia ngajak dadua dogén, tiang ngintip uli tongosé ngijeng. Masarana baan rurub marajah rangda, Jero Lavénder nangkeb sirahné I Gosa. Ia ngrehgeh, dangklang déngkléng. Auda kain kasa putih marajah uli kebené, raris igelanga. Kainé ento anggona nangkeb sirahné I Gosa, kauyeg, kucek, kanti ketes udengné tuwun. Tangan Jero Lavénderé nuwun-nuwunang, cadik, baong, palan I Gosané ogaha, kanti di bangkiang mantraina, mirib sakitné bes kerasé. Bajuné suba malularan, tangkah I Gosané ngenah putih tekek kebah, ento kosod kosodanga aji telapakan limané, kanti barak miyas ngenahné. Tiang nyekenang mabalih, uli dorin kayuné ngintip, lakuné ngajak dadua sumingkin soléh. Gedeg basang tiangé, jemak tiang tain méng ané suba tuh anggon nimpug. Tain méngé ngenén tangkahné I Gosa. I Gosa ngajak Jero Lavénder tusing rungu wireh Ia matekep baan rurub. Ia tusing naunang tain mengé ento uyega di tangkahné. Semara duduné ento buwung, buyar.

Jero Lavénder ané kasmaran nepukin I Gosa kilangan rasané, ngajak dadua seneb nepukin limané miwah tangkahné mapoledan tain méng.

Onyang unduk panangkilané pastika tawang tiang. Ento pekak gaul ané teka negakin mobil méwah dugas Soma Umanis Sungsangé, sing ada lén tuah préman, réntenir, tukang cekuk anak susah, jani Ia katibén karma. Ngelidang totonan Ia ngaku-ngaku dadi balian apang léb tekén masalah kenehné. Ada unduk nyalanang tetakson Widhi kéwala di jumaan ngubuh PSK? Ento Luh Siti lemahné ngaku ngiring, petengné mangkal di warung pekaké. Jero Lavénder masé sinalih tunggil simpenané ané mula ngelah kelainan seksual. Lénan kén totonan, Ia anak nyemak gaé sampingan dadi bandar togél. Kéto karmané makilit, ipidan pekakné ngerapu ngelua, dugas Saraswatiné cucuné, I Asemara padidina tusing nawang mademenan, yan sing ké ulian kénéhné nuwek jeg sing ba kapica pinunas jodohné. Apang nawang gén rasan ngelah tunangan, Luh Kasihani lakar atepang katelun dogén.

Kadéna tiang dadi Déwan Memedi Prapat nyidang melog-melog. Jeg kéweh tiang ngisinin pinunas jlemané ané teka mai, maéndahan. Ada nagih sakti, ada nagih seger kanti nagih jodoh. Suba bhisaman Ida Ratu Ayu, tiang dados prasanak ngrajeg di tengahing prapat, yén ada anak tulus kénéhné nunas apang kadagingin. Yadiastun bungah aturané yan suba kénéhné tangkil mégél-mégél jeg lakar anggon gaé. Yadiastun masrana canang asebit sari, yan kénéhné utama cara Diah Adnyaswariné apa dogén tunasa lakar kapicang.

Dumadak ja énggal enten jlema modél kéto apang tusing cara jelema injun lebian naar sekapa. Yan jelema lengeh buah nunas ica pastika ané tedun ngaksi sing ada len déwa di patuakan ané mapica. Pinunasé kangin kauh, aturé kangin kauh, sinah picané kangin kauh masé. Kéto pakewuh Manira dadi Déwaning Memedi Prapat nyanggra pinunas damuhé ané maéndahan buin misi punyah-punyahan. *

Madé Nurjaya

Komentar