nusabali

Dagang Kopi Jegég

  • www.nusabali.com-dagang-kopi-jegeg

Tan pasangkan angin makoos ngalinus tur ujan bales magrudugan teka uli kelod kauh. Jlinjingan jalanné kebek, yéhné maliah ka jalanné.

Jalan aspal tan bina kadi telabah. Yéh ujané suluk malaib duur aspalé. Krama ané negakin motor gagésonan marérén ngalih tongos maembon. Kéto masih Wayan Bayu ngalih tongos ngetis. Ia markirang montorné di tongos linggah, joh uling punyan kayune. Masan ujan liu carang kayu empak, patut tangarin apang tusing nepen motor.

Disubane markirang montorné, Wayan Bayu malaib ngetis ka gedung kesenian. Ujané ngancan bales. Anginé baret makada ia tampiasan. Aget gedung kesenian linggah pesan. Ia lantas makisid ngatengahang ngetis. Gedung kesenian macitak barak, liu misi keramik marupa cangkir. Sambilang ngantosang ujané endang tur ngilangang kenehné med, ia lantas malinin HP-né. Wayan Bayu makesiab ningalin berita di HP. Ada kabar jembatan Tukad Biluk Poh di Jembrana pegat tomplok blabar agung. Kayu gedé-gedé gengsut nambakin pajalan yéh. Ia mapineh, yén kéné liun punyan kayuné anyud, pasti punyan-punyanan di alasé kagalgal. Pantes yéh tukad puek misi nyanyad. Pantes yéh tukad maliah ngancab ka umah. Tuah raab umah dogén ngenah. Pasti suba telah isin umah kaanyudang blabar. Mimih di gumi Tabanan masih liu pesan kabar blabar. Ada kreteg pegat. Ada masih pura kaancab yéh tukad. Di Bangli lan Karangasem masih katibén bencana.

Ujan ngancan bales. Tusing ada selah nugtugang pajalan ngaba dagangan ka peken sénggol. Wayan Bayu marasa dingin sirsir angin maimbuh belus gigis ulian tampiasan. Ia bangun tur ngojog rompyok kopi di bucu kaja kauh gedung kesenian. Gancang Wayan Bayu malaib ngojog warung. Teked di warung ia makaukan, nanging tusing ada nyautin. Ia lantas negak di korsi kayu. Sambilang ngantosang dagangé, ia nyokot godoh ané kabenengan enu anget. Jaen pesan kinyukanné. Dagangé sagétann ada di arepne.

“Tiang numbas kopi, buk. Sampunang bas manis.”

Dagang kopiné sregep nyeduh kopi. Munyin sinduk makrénténg mapalu ajak lumuré. Seken pesan Wayan Bayu nlektekang dagangé. Pangenah uli duri dagangé jangjang. Langsing. Demen pesan Wayan Bayu ningalin dagang kopiné.

“Niki kopiné, pak!”

Dagangé ngenjuhang kopi. Wayan Bayu sépanan nyemak. Boya lumur jemaka nanging liman dagangé grépéa. Agét dagangé enteg, yén kesiab bisa matamplésan kopiné uling lumuré. Wayan Bayu marasa kimud. Apabuin paningalanné mapalu ajak paningalan dagang kopiné. Saraga marérén ketugan jantungné. Dagang kopi jegég ngaénang kenehné runtag. Ia narka dagangé enu bajang.

Disubané ngerosin kopiné, papineh Wayan Bayu ngancan mailehan. Warungé sepi. Dot ngorta kéwala kimud. Uling dija pantesné jumunin ngorta. Prajani mamelog. Tusing biasané gacor cara kedisé nguci rikala matanja dagangan di peken.

“Ten ujanan maadolan. Bales ujanné?” kéto Wayan Bayu nyumunin ngomong. Bayune ngancan nrugtug.

“Patuh ja cara pak, tampiasan. Aget mémén tiangé man nyilih tongos madagang, cara mangkiné syukuri dogén!”  

Wayan Bayu nugtugang ngerosin kopiné sambilanga minehin kruna ané sandang pesuang anggon nakonin dagangé. Paningalanné tan parérénan nlektekang dagang kopiné. Ngenah sajan dagangé jemet, ri kala sepi, ipun nués busung lantas kasematin dadi canang.

“Kari bajang nggih?”

“Tiang mara tamat ÉsÉmKa. Tusing nyidang nglanjutang. Kanggoang nyemak gaé kéné. Nulungin mémé madagang kopi.”

“Patuh nasibé, Gék. Tiang masih tusing nyidang nglanjutang masekolah. Patuh masih, tiang madagang di peken.”

Ngancan bani Wayan Bayu mesuang munyiné.

“Dadi makenalan? Tiang Wayan Bayu,”

“Tiang Luh Taman.”

Mih bawak pesan pasautné. Tuah ja mara kenal. Tan karasa suba makelo ngendong di warung. Ujané ngancan ngigisang. Kopiné masih suba telah. Kimud kenehné negak makelo di warung tuah mablanja kopi ajak godoh. Wayan Bayu ngogo kantongné. Bekelne tuang dasa tali rupiah. Sing kuang sing lebih, ia mablanja aji dasa tali. Mirib di tongos lénan tuah pitung tali rupiah. Kopi agelas aji limang tali, gagodoh abungkul aji duang tali rupiah. Ngénggalang ia ngenjuhang pipisné. Kenyem manis dagangé makada bayuné runtag.

“Mani puan, sagét tiang makita singgah dadi, Luh?”

“Dadi san, beli. Tiang nak madagang, nyén gén dadi singgah. Pokokné tiang ngantosang beli dini!”

Égar kenéhné Wayan Bayu makaad uling rompyok kopiné Luh Taman. Kenyemné setata ngembang rikala negakin montor ka peken. Kéto masih ri kala nanjoang daganganné setata kenyem-kenyem padidi. Timpal paturu dagang ané nepukin pada ngedékin. Ada masih ané nyandén, nyambatang Wayan Bayu kasmaran. Saja, ia jatuh cinta kapining dagang kopi jegég di dauh gedung kesenian. Kenyem dagangé manis, pangadegné lanjar, jeg setata marawat-rawat di kenehné.   

Nyaluk sanja, Wayan Bayu énggal-énggal ngampilang daganganné. Disubané pragat, sada gancang ia negakin montorné mulih. Tusing cara biasané, neked jumah glayah-glayah di metén. Nanging suud nyongkrak montor nyemak handuk lantas luas kayeh ka pancoranné. Teked jumah, ngojog paon lantas madaar. Jeg sépan-sépan kadirasa ada ané ngepungin. Méméné éran nepukin solah pianakné buka kéto. Sagét Wayan Bayu pesu uling kamarne. Mih déwa ratu, tumbén nyaluk jaler lan baju anyar maimbuh masémprot lengis miik.

“Mé, tiang malali pesu,” kéto ia matari lantas nylénger montorné.

Bingung méméné nepukin solah pianakné ané soléh. Wayan Bayu kenyem-kenyem negakin montor. Ia marasa cocok ajak Luh Taman. Paturu tamat SMK, paturu madagang. Mirib masih paturu tresna. Yén sing tresna, pastika tusing ngemaang harapan apabuin nyambatang nyadia ngantosang di warung.

“Antosang beli, Luh. Jani beli teka nganggurin Iluh!”

Teked di bucu kaja kauh gedung kesenian, Wayan Bayu markirang motorné. Kenyem-kenyem ia majalan ka warung. Ia narka Luh Taman bagia anggurin. Mara macelep di warung, Luh Taman tusing ada ditu. Kujang jani kadung singgah. Kimud malipetan. Ia negtegang bayu, sambil mesen téh anget.

Wayan Bayu narka Luh Taman enu manjus. Ia minehang Luh Taman mapayas jegég nyanggra déwékné. Pasti Luh Taman masih matagenan mapayas mapan lakar kacunduk teruna ané nganggurin. Kenyem-kenyem padidi ia ngenehang lakar matemu ajak dagang kopi jegég idam-idamanné.

“Bu, Luh Taman dija?”

“Mara sajan pesu ajak timpalné.”

Runtag Wayan Bayu ningehang pasaut méméné Luh Taman ané nyambatang pianakné mara pesu ajak timpalné. Edot pesan ia nyekenang nyén ajaka pesu tekéning Luh Taman, kéwala ia takut-takut bani.

“Kenal ajak Luh Taman, Gus? Timpal ajak masekolah?”

“Nyén, nyéééén ajaka Luh Taman pesu, bu?” prajani Wayan Bayu cara anak keta mesuang munyi.

“Anak luh napi anak muani?” ngengsehang ia matakon.

“Iluh pesu ajak timpal muani. Ngorahang ka vila ngaba lamaran.”

Wayan Bayu caket, tusing nyidang mamunyi. Muané prajani lepis.

Déwa Nyoman Sarjana

Komentar